Strona główna
MUZEUM

- Rektorzy -

Tadeusz
Trziszka

Rektor w latach 2016 - 2020

- Prorektorzy -

Urodził się 30 stycznia 1948 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Bożkowie w 1967 r. rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po studiach w 1972 r. rozpoczął pracę w Instytucie Przechowalnictwa i Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przechodząc kolejne stopnie awansu.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1977 r. na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Zmiany w strukturze błony witelinowej jaj kurzych pochodzących z różnych okresów chłodniczego przechowywania”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych został mu nadany w 1988 r. przez Radę Wydziału Technologii Żywności w Poznaniu na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Fizykochemiczna i technologiczna charakterystyka pian z białka jaja”. Tytuł profesora uzyskał w 1994 r.

Odbył długoterminowe staże naukowe, w tym w Eidgenossische Technische Hochschule (ETH), Zurichu 1978, Uniwersytet Hohenheim w Stuttgarcie w ramach stypendium Alexandra von Humboldta w latach 1985–1986, 1987, 1991, 1992, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa i Doradztwa „Het Spelderholt” w Beekbergen – Holandia, 1989, 1990, Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego Braci Kunz w Bilten, Szwajcaria w latach 1982, 1984, 1988, 1990. Ponadto, odbył krótkoterminowe misje naukowe w USA, wizytując największe przedsiębiorstwa przemysłu żywnościowego i budowy maszyn. Uczestniczył w wizytach studialnych do Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Danii, Niemiec, Japonii i Kanady w zakresie najnowszych technologii w przemyśle żywnościowym, głównie jajczarskim.

Promotor ponad 140 prac magisterskich oraz 9 doktorskich. Kierował lub współuczestniczył w 10 projektach naukowych finansowanych przez KBN. Jest współautorem 8 podręczników, 2 skryptów oraz ponad 250 publikacji naukowych, w tym 25 zgłoszeń patentowych i patentów oraz ponad 100 prac oryginalnych. Był recenzentem dorobku na tytuł profesora (5) oraz wielu prac habilitacyjnych i doktorskich. Ponadto recenzował 60 oryginalnych prac naukowych i ponad 30 projektów badawczych. Uczestniczył w kilkudziesięciu naukowych konferencjach międzynarodowych oraz 10 światowych wystawach.

Jest ekspertem w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim. Specjalizuje się w systemach zarządzania jakością i jest audytorem w zakresie laboratoriów badawczych. Aktywnie uczestniczy w pracach technologicznych i wdrożeniowych Wrocławskiego Parku Technologicznego i jest przewodniczącym Klastra NUTRIBIOMED, realizującego programy produkcji i wdrażania suplementów diety.

Prowadził wykłady i seminaria w 1993 r. na uniwersytetach w Niemczech (Stuttgart, Hanower). Członek: World Poultry Science Association (WPSA), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Stowarzyszenia Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 1996–2002 r. pełnił funkcję prorektora Uczelni, a od 1997 r. jest kierownikiem Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością.

Wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Rolnictwa (dwukrotnie) oraz za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną (25-krotnie) nagrodą Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec