Strona główna
MUZEUM

- Prorektorzy -

Adam
Szewczuk

Urodził się 13 grudnia 1959 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie XI Liceum Ogólnokształcące ukończył w rodzinnym mieście w roku 1978. Studia wyższe na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1979–1984. Pracę rozpoczął w Katedrze Ogrodnictwa w roku 1984. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1993 r., uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ nawadniania kroplowego z jednoczesnym osłabieniem wzrostu elongacyjnego za pomocą retardanta na kwitnienie i owocowanie drzew brzoskwini” (promotor – prof. dr hab. Franciszka Jaumień). W 2004 r., na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Skuteczność ściółkowania gleby w uprawie wybranych gatunków roślin sadowniczych przy różnych metodach sadzenia i prowadzenia drzew”, uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu ogrodnictwa. Odbył staż naukowy w Instytucie Sadownictwa w Bonn. W latach 2005–2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego ds. kierunków ekonomia, ogrodnictwo, zarządzanie i marketing, w latach 2008–2012 prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunku ogrodnictwo oraz rozwoju Wydziału. W latach 1997–2000 pełnił funkcję członka Komisji ds. Rejestracji Odmian Drzew Owocowych i Roślin Jagodowych COBORU w Słupi Wielkiej. Od 2008 r. wchodzi w skład Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

Jest promotorem 1 doktoratu i 23 prac magisterskich. Wykonał 1 recenzję w przewodach doktorskich. Autor 206 publikacji, w tym 55 prac badawczych, 85 artykułów i komunikatów naukowych, 66 prac popularnonaukowych.

Wyniki swoich prac prezentował na międzynarodowych konferencjach naukowych: Lizbona, Wiedeń, Lednica, Babtai, Viničky, Yalta. Jest specjalistą z zakresu produkcji sadowniczej. Jego osiągnięcia naukowe dotyczą zagadnień związanych z nawadnianiem roślin sadowniczych, proekologicznych sposobów uprawy gleby w sadzie, sposobów ograniczenia wzrostu drzew poprzez zastosowanie podkładek, cięcia i niekonwencjonalnych sposobów sadzenia. Kierował 2 grantami i był wykonawcą w 3 projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Za działalność naukową i organizacyjną został 7-krotnie wyróżniony nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec