Strona główna
MUZEUM

- Rektorzy -

Jarosław
Bosy

Rektor w latach 2020 - 2024

- Prorektorzy -

Urodził się 31 lipca 1963 r. w Jurkowie. Studia geodezyjne na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1988 r.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie na podstawie przedłożonej i obronionej rozprawy pt. „Zintegrowany system przetwarzania danych tachymetrycznych, niwelacyjnych i GPS” (promotor: prof. dr hab. inż. E. Osada). W 2006 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Precyzyjne opracowanie obserwacji satelitarnych GPS w lokalnych sieciach położonych w terenach górskich” i oceny dorobku naukowego, również na AGH w Krakowie. Od kwietnia 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od września 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki.

W badaniach naukowych początkowo koncentrował się na metodach integracji pomiarów klasycznych i satelitarnych. Od połowy roku 1996 włączył się aktywnie w prace naukowe związane z badaniami geodynamicznymi, szczególnie o charakterze lokalnym w Polsce, Czechach, Grecji i Włoszech. W sposób szczególny zajął się badaniami z zakresu metodyki precyzyjnego opracowania obserwacji satelitarnych GPS w sieciach lokalnych. Aktualnie prowadzi badania związane z precyzyjnym opracowaniem obserwacji satelitarnych GNSS na potrzeby monitorowania Ziemi, w tym atmosfery. Odrębną grupę stanowią badania związane z realizacją krajowego układu odniesienia opierającego się na technice satelitarnej. Jest współautorem koncepcji zintegrowanej sieci geodezyjnej w Polsce.

Od początku uczestniczył w pracach związanych z założeniem i organizacją pracy stacji permanentnej GPS „Wrocław”, która została w 1996 r. włączona do europejskiej sieci EPN (EUREF Permanent Network) oraz światowego serwisu IGS (International GNSS Service). Stacja WROC jest obecnie stacją fundamentalną aktywnej sieci ASG-EUPOS, która przenosi europejski układ odniesienia na obszar Polski. Od roku 2006 jest kierownikiem stacji.

Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i Włoszech. Uczestniczył czynnie w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, w tym wielokrotnie był autorem lub współautorem referatów na sympozjach i konferencjach międzynarodowych o zasięgu światowym (IAG, FIG, AGU) i europejskim (EGS, EUREF, COST). Był jednym ze współtwórców cyklicznych czesko-polskich warsztatów naukowych odbywających się corocznie od 1998 r. Kierował 3 grantami MNiSW, aktywnie uczestniczył jako członek grupy roboczej w realizacji grantu komisji Europejskiej COST 625 3D Monitoring of Active Tectonic Structures oraz był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, realizowanego przez GUGiK w Warszawie.

Jest autorem lub współautorem łącznie ok. 140 prac naukowych, w tym ok. 60 oryginalnych prac twórczych, z których większość publikuje w języku angielskim, w tym w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports.

Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), Sekcji Komitetu Geodezji oraz Komisji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Od 2010 r. jest członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy Głównym Geodecie Kraju. Działa także w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych otrzymał liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec