Page 6 - DZIEJE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
P. 6

Szanowni Państwo!


             W 2011 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu obchodzi 60-lecie swojego istnienia.
          Jako Wyższa Szkoła Rolnicza został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r., następnie
          – w 1972 r. – został przemianowany na Akademię Rolniczą, stając się wreszcie, w 2006 r., uni-
          wersytetem. Zmiany nazwy odzwierciedlały kierunki rozwoju Uczelni i coraz wyższą jej rangę.
             Skomplikowane losy ludzi i państwowych granic po drugiej wojnie światowej przy-
          czyniły się do tego, że dwie polskie uczelnie pod jedną nazwą Uniwersytet i Politechnika we
          Wrocławiu rozpoczęły działalność w 1945 r. na gruzach doszczętnie zniszczonego miasta.
          Inaugurując rok akademicki, rektor prof. Jan Kulczyński stwierdził: „Jesteśmy materialnymi
          spadkobiercami ruin niemieckiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowy-
          mi spadkobiercami kresowej kultury lwowskiej”. Wyższe uczelnie w powojennym Wrocławiu
          do życia budziła właśnie lwowska profesura, z wielką energią i poświęceniem, przywożąc
          z Kresów Wschodnich zwyczaje akademickie, niezwykły potencjał intelektualny i twórczy, a także
          swoją własną legendę. Niewątpliwie, pozostajemy ich dłużnikami. Jednak 60 lat istnienia Uczelni
          to czas dwóch pokoleń, przez który udało nam się stworzyć we Wrocławiu nową jakość i tradycję
          akademicką.
             Na pierwszej polskiej Uczelni we Wrocławiu już w 1945 r. otwarte zostały dwa wydziały
          – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Rolniczy (obecnie Przyrodniczo-Technologiczny),
          które stały się podstawą do wyodrębnienia osobnej Uczelni. W 1951 r powołane zostały wydziały
          Zootechniczny i Melioracji, a w 1977 roku Wydział Nauk o Żywności. Dziś Uczelnię tworzy pięć
          wydziałów, na których kształci się około 11 tysięcy studentów. Wiedzę i umiejętności przekazuje
          jej około 700 nauczycieli akademickich, w tym dwustu profesorów.
             Obchodząc rocznicę 60-lecia pod hasłem: „Z myślą o przyszłości”, nawiązujemy do wyzwań
          XXI w., zarówno tych, jakie stoją przed polską nauką – a jest ich wiele – ochrona środowiska,
          nowe źródła energii, stan polskiego i światowego rolnictwa oraz hodowli zwierząt, problemy
          wytwarzania i przetwarzania żywności, ludzkiego zdrowia…, jak i tych dotyczących edukacji
          na poziomie wyższym, która absolwentom umożliwi odnalezienie się na rynku pracy i pozwoli
          na satysfakcję z ukończonych studiów.
             Oddając w Państwa ręce drugie wydanie „Dziejów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
          cławiu”, książki będącej wyrazem szacunku przede wszystkim dla ludzi, którzy tę Uczelnię tworzyli
          oraz którzy poświęcili i nadal poświęcają jej swoje życie, chciałbym przytoczyć znamienne słowa
          prof. Tadeusza Kotarbińskiego: „Uczony fizyk lub matematyk jest, bądź co bądź, równie uczonym,
          jak jest uczonym uczony historyk literatury. Uczoność w dwóch różnych dziedzinach jest przecież
          uczonością i czymkolwiek kto chce być w nauce rozwiniętej, jej musi składać liczne hekatomby.
          Ona zaś – to przede wszystkim ogrom, ogrom i tradycja, ogrom tradycji”.

                                           Roman Kołacz
                                               Rektor    Księga1 DZIEJE UP.indb  5                                           2012-02-01  13:22:07
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11