Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Józef
Nicpoń

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie, 2008 r.

Urodził się 14 marca 1943 r. w Kuźnicy Kiedrzyńskiej k. Częstochowy. Szkołę podstawową ukończył w Łobodnie, liceum ogólnokształcące w Kłobucku, a następnie 2-letnią Szkołę Instruktorów Higieny we Wrocławiu. W latach 1963–1969 studiował na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, gdzie w roku 1974 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, a w roku 1984 doktora habilitowanego. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora. Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskał w 2000 r. Od 1986 r. jest Kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów.

Główne kierunki zainteresowań naukowych to: gospodarka wodno-elektrolitowa, w tym ocena zaburzeń czynnościowych nerek; choroby przemiany materii u bydła i ich wpływ na zdrowotność oraz produkcyjność; profilaktyka i leczenie biegunek u cieląt; biofizyczne i bioKsięga1 chemiczne uwarunkowania determinujące sprawność wysiłkową koni; choroby układu pokarmowego i oddechowego, głównie u psów, z uwzględnieniem diagnostyki endoskopowej; badania nad premiksami profilaktyczno-leczniczymi oraz lekami weterynaryjnymi; badania nad przyczyną spadku pogłowia zwierząt dzikich, głównie zająca szaraka.

Kierował wieloma programami resortowymi oraz 6 grantami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był i jest wykonawcą w 12 grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie, w kierowanej przez niego Katedrze, realizowanych jest 5 grantów MNiSW, 2 granty z funduszy unijnych oraz 3 umowy o badania naukowe.Uczestniczy w 2 grantach z funduszy unijnych.

Dorobek naukowy to ponad 320 publikacji naukowych. W 4-letniej ocenie pracowników naukowych w 2009 r. uzyskał I lokatę za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na Wydziale.

Był promotorem 19 doktoratów oraz opiekunem 2 rozpraw habilitacyjnych.

Był współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej 10 międzynarodowych konferencji PRO-ANIMALI, a także organizatorem 56 kongresów i konferencji z udziałem ponad 120 wykładowców zagranicznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia, Anglia, Włochy, Węgry, Stany Zjednoczone, Francja i Kanada).

Przez wiele lat był wykładowcą dla lekarzy podyplomowych studiów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki chorób w hodowli wielkotowarowej. Od 1998 r. jest kierownikiem 6-semestralnych podyplomowych studiów specjalizacji chorób psów i kotów, które do tej pory ukończyło 340 lekarzy weterynarii.

Autor 4 skryptów i 2 podręczników oraz współautor 2 kolejnych książek i tłumacz 3, a także recenzent merytoryczny 4 podręczników tłumaczonych z języka niemieckiego i angielskiego.

Stypendysta Humboldta w Tierärztliche Hochschule Hannover w latach 1978–1980, 1985–1986 i 1992. Odbył także staże w wielu ośrodkach weterynaryjnych: Brno, Koszyce, Charków, Belgrad, Nowy Sad, Hannover, Monachium, Lipsk, Berlin, Wiedeń oraz Cornell University, Purdue University, Iowa State University w USA. Uczestniczył w ponad 80 zjazdach krajowych i kilkudziesięciu zagranicznych, w tym m.in. Brno, Koszyce, Monachium, Nowy Sad, Jerozolima, Hannover, Lipsk, Giessen, Lyon, Birmingham, Budapeszt, Barcelona, Wiedeń, Lwów, Wilno, bardzo często wygłaszając tam referaty naukowe.

Był członkiem, a następnie już trzecią kadencję wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, którą to funkcję pełni do chwili obecnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, wiceprzewodniczącym PTNW oddziału wrocławskiego, a przez cztery kadencje przewodniczącym Sekcji Klinicznej PTNW i członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTNW, obecnie przewodniczy sekcji fizjologii i patologii koni PTNW, należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Societas Humboldtiana Polonorum, International Buiatric Organisation, New York Academy of Science, Polskiego Towarzystwa Bujatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i 9 Naukowych Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych.

W latach 1996–2002 pełnił dwukrotnie funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a od 2001 r. jest pełnomocnikiem rektora ds. OBŚLiHZŁ. Od wielu lat jest członkiem Senatu, pełniąc już po raz drugi funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki. Jest członkiem Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej PAN oraz ekspertem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. programów nauczania. W latach 2006–2009 wchodził w skład Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Rolnictwa”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Zasługi dla PTNW Pro Scientia Veterinaria Polona”, odznaką „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”, 2-krotnie medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Weterynarii i Farmacji w Brnie”, Medalem im. S. Grzyckiego Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie oraz Złotym Medalem Państwowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Technologii we Lwowie, medalem „Za Zasługi dla Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hannoverze”, Brązowym, srebrnym i złotym Medalem oraz odznaczeniem Złom za Zasługi dla Łowiectwa, Złotą Odznaką ZNP.

Otrzymał 32 nagrody Rektora AR (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) we Wrocławiu oraz nagrodę Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dwukrotnie nagrodę PTNW za prace naukowe. W 2008 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec