Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Michał
Mazurkiewicz

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii (2012)


Michał Mazurkiewicz urodził się 10 kwietnia 1941 r. w Łówczy, woj. podkarpackie. Studia weterynaryjne odbył na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza weterynarii w 1966 r. W 1970 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Gospodarka wodno-elektrolitowa u kurcząt z doświadczalnie wywołaną skazą moczanową”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 1976 r. po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Znaczenie ukrwienia kości w gospodarce wapniowej u kur nieśnych”. Tytuł profesora nadano mu w 1983 r., a stanowisko profesora zwyczajnego objął w 1991 r. W 1994 r. został mu nadany tytuł specjalisty z zakresu choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych.
Nieprzerwanie od 1996 r. zaangażowany jest w działalność dydaktyczną. Od 1979 do 1982 r. kierował Podyplomowym Studium Technologii Chowu, Profilaktyki i Zwalczania Chorób w Wielkotowarowym Drobiarstwie, Opracował wspólnie z Profesorem Z. Wachnikiem 2 wydania „Przewodnika do ćwiczeń z chorób drobiu” (1979 i 1986 r.) oraz w 2005 r. wydał podręcznik „Choroby drobiu”, który został wyróżniony przez Resortowego Ministra Zespołową Nagrodą I stopnia.
Jego dorobek naukowy liczy około 400 publikacji, które dotyczą oceny pośredniej przemiany materii w stanach fizjologicznych i patologicznych u drobiu, optymalizacji warunków utrzymania drobiu oraz patogenezy, diagnostyki i zwalczania chorób bakteryjnych i pasożytniczych ptaków, w tym kokcydiozy. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 7 centralnych projektów badawczych.
Odbył trzymiesięczny staż naukowy w ośrodkach badawczych ZSRR (Moskwa, Leningrad, Charków), jednomiesięczny w ramach stypendium DAAD w RFN (Hanower, Monachium) oraz blisko dwuletni (1973–1974) w Laboratorium Fizjologii Ptaków Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii (USA). Wielokrotnie prezentował dorobek naukowy na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych: Nigeria (Kalabar), ZSRR (Moskwa), Czechosłowacja (Praga, Brno), RFN (Hamburg), Jugosławia (Svetozarevo, Ljubljana), Finlandia (Helsinki), Węgry (Budapeszt), Francja (Paryż), USA nienia honorowe, w grupie doktoratz honoris causa nadawane prymy inne ucyelnie(Atlanta), Austria (Wiedeń), Japonia (Nagoya), Wielka Brytania (Cambridge), Szwajcaria (Interlaken).
Jest członkiem World Veterinary Poultry Association, World Poultry Science Association, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych PTNW. W ramach tego ostatniego, od 1983 do 2003 r. przewodniczył Komisji Patologii Drobiu. Efektem tej działalności było zorganizowanie 5 sympozjów i 15 konferencji naukowych o tematyce drobiarskiej. Ponadto profesor M. Mazurkiewicz był współorganizatorem 10 edycji Międzynarodowego Kongresu Pro animali et homine (1994–2003) oraz 5 cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Una medicina una hygiena (2006–2010).
Był promotorem 16 prac doktorskich. Aktywnie uczestniczył w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy weterynarii. Począwszy od 1995 r. nieprzerwanie pełni obowiązki Krajowego Kierownika Specjalizacji Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych.
Pełnił i pełni szereg odpowiedzialnych funkcji zarówno na uczelni, jak też w kraju. Między innymi był przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego Organizacji Młodzieżowych (1966–1967), opiekunem naukowym Sekcji Epizootiologicznej Studenckiego Koła Medyków Weterynaryjnych (1966–1970), przewodniczącym Komisji Socjalnej Studenckiej Spółdzielni Pracy „Robot” we Wrocławiu (1967–1968), członkiem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu (1970–1973), pełnomocnikiem Rektora AR we Wrocławiu ds. Wychowawczych (1975–1978), przewodniczącym Uczelnianego Zespołu ds. Koordynacji Działalności Kulturalnej (1976–1978), przewodniczącym Rady Wydziałowej ds. Młodzieży (1978–1980), członkiem Rady Szkoły ds. Młodzieży (1976–1980), prodziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu ds. socjalnych i wychowawczych (1978–1981), pełnomocnikiem Rektora ds. domów studenckich (1982–1983), kierownikiem Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych (1981–1982, od 1993 r.), prorektorem AR we Wrocławiu ds. dydaktyki i wychowania (1982–1987), członkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie (1983–1987), przewodniczącym Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia (1984–1987), Komisji Oceny Pasz przy MRLiGŻ (1985–2002), Rady Naukowej COBRD w Poznaniu (1985–1988), Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1985–1989), Zespołu Dydaktyczno-Naukowego ds. Wychowania przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986–1988), przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Weterynarii przy Ministrze Edukacji Narodowej (1989–1992), kierownikiem Zakładu Chorób Drobiu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (1987–2005), przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego ds. Wydawnictw AR we Wrocławiu (1987–1990), członkiem Zespołu Ekspertów Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (1987–1988), przewodniczącym Komisji Problemowej Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych ds. specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii (1982–1985), członkiem Rady Programowej „Medycyny Weterynaryjnej” (1985 i nadal), „Nowości Weterynarii” (1986–1991) oraz „Magazynu Weterynaryjnego” od 2000 r., członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1995–2002, 2007–2010), Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach (2003–2007), Rektorem Uczelni (przez 2 kadencje, 2002–2008), członkiem Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii od 2009 r.
Wyróżniony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985), Krzyżem Kawalerskim OOP (1986), brązowym medalem „Za Zasługi w Obronności Kraju” (1983), medalem „Zasłużony dla Środowiska Akademickiego Wrocławia” (1984), odznaką „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia” (1985), odznaką „Za Zasługi dla Województwa Legnickiego” (1985), Odznaką Honorową „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1985, 2003), odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Paszowego” (1988), Złotą Honorową Odznaką Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych (1988), medalami „Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego” (2001) i „Łowiectwa Dolnośląskiego” (2005), Odznaką Honorową „MERITUM” nadaną przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną (2005), Medalem Senatu RP (1997) oraz odznaką „Zasłużony dla PTNW” (1992) i Honorowym Odznaczeniem „Pro Scientia Veterinaria Polona” (2002).
Ponadto 12-krotnie otrzymał nagrodę Resortowego Ministra, wyróżnienie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej za badania naukowe, nagrody zespołowe I i III stopnia oraz wyróżnienie PTNW, jak też kilkanaście nagród Rektora.
Zmarł 28 lutego 2013 roku, został pochowana na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 79 / rząd 867/ Aleja Zasłużonych)  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec