Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Andrzej
Kotecki

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - 2021;

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach – 2022;

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. – 2022.

Urodził się 30 sierpnia 1952 roku w Wieleniu nad Notecią, woj. wielkopolskie. W 1977 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po studiach pracował bezpośrednio w produkcji, a od 1 września 1979 roku do 2022 roku na Wydziale Rolniczym (obecnie Wydział Przyrodniczo – Technologiczny) macierzystej uczelni, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego.

Zainteresowania naukowe prof. A. Koteckiego obejmowały: agrotechnikę roślin bobowatych z uwzględnieniem następczego działania na pszenice i rzepak ozimy, agrotechnikę roślin oleistyc, współrzędną uprawę wyki siewnej, grochu siewnego, peluszki, łubinu żółtego i wąskolistnego oraz bobiku ze zbożami jarymi,  agrotechnikę miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej, rozmnażanie miskanta olbrzymiego z sadzonek pędowych, uprawę modyfikowanego genetycznie lnu na cele biomedyczne – opatrunkowe.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w 1985 roku na podstawie rozprawy pt.: Uprawa wyki siewnej ( Vicia sativa L.) na nasiona w siewie czystym i współrzędnym, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii w1991 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.: „Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych”. Tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1995 roku, a w 1999 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Odbył staże naukowe w Akademii Rolniczej im. Timirjazewa w Moskwie, w Uniwersytecie w  Nowym Sadzie, Akademii Rolniczej w Kownie i (Uniwersytecie w  Bonn, Gissen, Getyndze.

Był recenzentem  154 prac naukowych, 9 podręczników, skryptów i monografii, 73 grantów (KBN, NCBiR).

Kierował 10 grantami KBN i NCBiR, w 6 był głównym wykonawcą.

Dorobek naukowy prof. A Koteckiego stanowi ponad 230 oryginalnych prac twórczych, 21 monografii, 5 podręczników akademickich i 1 skryptu.

1. Jasińska Z., Kotecki A.: Rośliny strączkowe. PWN Warszawa, 1-205,1994

2. Praca zbiorowa pod red.: Bieszczad S., Sobota J.: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie

środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wydawnictwo AR Wrocław, wyd. I, 1993.

wyd. II 1998, wyd. III. 1999

3. Praca zbiorowa pod red. Jasińska Z., Kotecki A.: Szczegółowa uprawa roślin T. 1, 7 -

510, T. 2, 7 - 679: wyd.: I., 1999; T. 1, 7 – 510, T. 2, 7 - 680: wyd. II., 2003.

4. Praca zbiorowa pod red. Zawadzki W.: Z. Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt,

2008. Rozdział XIII, Pasze pochodzenia roślinnego, pod red. A. Koteckiego 353-449.

5. Praca zbiorowa pod red. Kotecki A.: Uprawa Roślin T. 1, 5 – 539, T. 2, 5 – 528, T 3.

5 – 627: wyd. I. 2020.

Pełnił funkcje: prodziekan ( 1993 -1996 ) i dziekana (1996 - 2002) Wydziału Rolniczego prorektor ds. nauki (2002 – 2005 ), redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Rolnictwo (1993 - 2002), redaktor naczelny wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2005 – 2022), kierownika Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin (2001 – 2017), a od 2018  do 2022 roku dyrektora Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej. W latach 1996 – 2016 był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN, Przewodniczący Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu Uprawy Roślin PAN (1999 - 2006), Zastępcą przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN (2007 – 2010), a w latach 2016 – 2020 członek Nauk Agronomicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999 - 2002),  prezesem Polskiego Towarzystwa Łubinowego (2014 – 2022), członkiem komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych COBORU (2005 – nadal), członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2013 –2020), a od 2019 roku członek Rady Doskonałości Naukowej i zastępca Przewodniczącego zespołu nauk rolniczych.

Kształcenie kadry: wypromował 21 doktorów, był opiekunem 6 habilitacji, recenzentem ponad 130 postępowań awansowych, w tym: - 43 prace doktorskie; 25 rozpraw habilitacyjnych; 19 ocen dorobku naukowego na tytuł profesora; 4 ocen dorobku na stanowisko profesora uczelnianego; 3 ocen na stanowisko profesora zwyczajnego; 4 ocen dorobku o nadanie tytułu dr h.c,; recenzentem wydawniczy 8 rozpraw habilitacyjnych; superrecenzentem13 ocen na tytuł profesora;  referentem 22 postępowań o tytuł profesora z ramienia rady doskonałości naukowej; przewodniczącym 93 komisji habilitacyjnych.

Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi 2001; Medalem 50 lecia Uczelni 2001;  Medalem 50. lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 2001; Medalem za Zasługi Dla Wydziału Rolniczego2005; Medalem 40. lecia kierunku Technika Rolnicza i Leśna 2007;  Medalem Komisji Edukacji Narodowej 2010; Medalem za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2020;  Medalem za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2022..

 

 

 

   • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec