Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Stanisław
Kostrzewa

Akademia Rolnicz w Krakowie, 2000 r.

 

Urodził się 5 maja 1937 r. w Dobrzycy, w powiecie pleszewskim. Szkołę podstawową ukończył w roku 1951 w Dobrzycy, a następnie liceum ogólnokształcące w 1955 r. w Koźminie Wlkp. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Melioracji Wodnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1960, uzyskując tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych.

1 sierpnia 1960 r. zatrudniony został w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych – obecnie Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska. W latach 1961–1962 pracował również w Biurze Projektów Wodnych Melioracji we Wrocławiu.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 1966 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ czynników meteorologicznych i rozstawy sączków na wielkość odpływu z sieci drenarskiej”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – na tym samym Wydziale po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania nad ustaleniem norm odpływu drenarskiego na terenach nizinnych południowo-zachodniej Polski” w roku 1977. Tytuł profesora otrzymał w 1987 r., profesorem zwyczajnym został w roku 1996.  W 2005 r. Akademia Rolnicza w Krakowie nadała mu tytuł doktora honoris causa.

Odbył 3-miesięczne staże naukowe w Holandii (Międzynarodowy Instytut Melioracji w Wageningen), Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie i Sarajewie) i na Białorusi (Akademia Rolnicza) oraz staże krótkoterminowe w Czechach, Słowacji, Niemczech, Grecji, Rosji, Łotwie, Szwajcarii, Jugosławii i Holandii.

Członek Senatu w latach 1987–1993, przedstawiciel adiunktów i asystentów Wydziału Melioracji Wodnych w Senacie w kadencji 1970–1972, wiceprezes Zrzeszenia Absolwentów Wydziału (1967–1970), sekretarz Rady Zakładowej ZNP (1976–1980), prodziekan (1979–1987) i dziekan (1987–1990) Wydziału Melioracji Wodnych, wicedyrektor (1987–1991) i dyrektor (1991–2006) Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Przedstawiciel Uczelni w Komisji Ekspertów MEN (1986–1990), przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ds. stopni specjalizacji zawodowej Głównej Komisji Kwalifikacyjnej w Instytucie Kształtowania Nauczycieli i Centrum Doskonalenia Nauczycieli (1984–1997), członek Komitetu Redakcyjnego „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” oraz „Journal of Water and Land Development”, członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i przewodniczący Sekcji Sudeckiej (1984–1993), członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (od 1984), wiceprzewodniczący (1993–1996), (1996–2003) i od 2007 r. przewodniczący tego Komitetu.

Promotor 6 doktorantów oraz 124 prac magisterskich. Wykonał recenzje 20 rozpraw doktorskich, 43 rozpraw habilitacyjnych oraz dorobku 62 kandydatów do tytułu naukowego profesora, w tym 4 dla uczelni zagranicznych. Uczestniczył jako ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej w ocenach kształcenia studentów, kadry i bazy dydaktycznej na 14 uczelniach.  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec