Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Krzysztof
Kubiak

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii  -  2019

 

Urodził się 31 marca 1965 r. w Kuźnicy Grabowskiej. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w Kuźnicy Grabowskiej, a ukończył z wyróżnieniem w  Kraszewicach w 1980 r. Podobnie z wyróżnieniem ukończył Technikum Weterynaryjnym we Wrześni w 1985 r Studiował na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1991 roku i został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych. Doktoryzował się w 1998 roku, a habilitował i dyscyplinie nauki weterynaryjne na  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2007 roku. Prezydent nadał Mu  tytuł profesora w 2018 r. Od 1 grudnia 2019 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. 

Profesor Krzysztof Kubiak jest autorem lub współautorem 370 publikacji, z czego: 56 prac naukowych opublikowane zostało w czasopismach z listy JCR, a 194 prace w innych czasopismach, w tym:: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities; Weterynaria w Praktyce, Magazyn Weterynaryjny, Gastroenterologia Polska, Biologia zwierząt (Ukraina), Medycyna Weterynaryjna Ukrainy, VETZOO (Ukraina), Scientific Messenger of Lviv National Akademy of Veterinary Medicine (Ukraina), INFOVET (Czechy). Jest autorem lub współautorem 120doniesień i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz 9 monografii lub rozdziałów w monografiach. Jest współautorem 6 podręczników (w tym 1 w języku angielskim). 

Działalność naukowo-badawcza profesora Krzysztofa Kubiaka koncentruje się głównie na zagadnieniach związanychz chorobami psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych (endoskopii, ultrasonografii, elastografii, rezonansu magnetycznego) w ich rozpoznawaniu. W obszarze zainteresowań mieszczą się także choroby koni. Był kierownikiem lub wykonawcą licznych projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych. 

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi: wykłady i ćwiczenia z przedmiotów, w tym m.in.: „Choroby psów i kotów – Choroby wewnętrzne”, „Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna”, „ Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich”, „Wybrane zagadnienia z gastroenterologii koni, psów i kotów” oraz wykłady i zajęcia praktyczne dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych, słuchaczy studiów specjalizacyjnych. Organizuje i prowadzi warsztaty z zakresu endoskopii małych zwierząt dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki. 

W latach 2008-2012 prof. Krzysztof Kubiak był prodziekanem, a w latach 2012 – 2020 dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest członkiem rad naukowych kilku wydawnictw. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 

Był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2002 r.) oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2012 r.), a także wyróżniony„Medalem im. Gen. Romana Abrahama” Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (2010 r.) oraz Medalem „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej” Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie (2015 r.), oraz licznymi nagrodami JM Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec