Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Tomasz
Janowski

Prof. dr hab. Tomasz Edward Janowski, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, pracuje w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskimw Olsztynie. Studia ukończył w 1975 roku, w 1980 r. uzyskał stopień doktora, w 1989 doktora habilitowanego, a w 1996 r. tytuł  profesora nauk weterynaryjnych.

Główny obszar zainteresowań naukowych Profesora  to endokrynologia rozrodu oraz diagnozowanie i leczenie zaburzeń płodności zwierząt. Publikacyjny dorobek naukowy obejmuje łącznie 328 prac, artykułów oraz komunikatów i innych opracowań, w tym 115 prac oryginalnych. Publikacje te ukazywały się w większości w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych jak na przykład: Theriogenology, Placenta, Andrology, Animal Reproduction Science, Reproduction in Domestic Animal, Reproduc- tive Biology, Domestic Animal Endocrinology, Journal of Veterinary Medicine i inne. Do ważnych osiągnięć naukowych prof. dr  hab. T. Janowskiego należy zaliczyć poznanie dróg metabolicznych steroidogenezy w łożysku krowy, wykazanie i określenie mechanizmu hormonalnej funkcji gruczołu mlekowego krów przed porodem, badania nad występowaniem i metodami leczenia endometritis u krów oraz zastosowanie nowoczesnych metod terapii hormonalnej u zwierząt. Jest autorem lub współautorem 3 podręczników akademickich.

Działalność naukowa prof. Tomasza Janowskiego jest prowadzona we współpracy  z ośrodkami  naukowymi w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii i Szwecji. Realizował liczne granty KBN, MNiSzW , NCN i granty międzynarodowe. Prof.  T. Janowski był stypendystą Fundacji im. A. von Humboldta (1982–1983), DAAD (1992), europejskiego programu Tempus (1993) oraz Austriackiego Ministerstwa Nauki (1986–1987), a także odbył liczne misje naukowe w wielu krajach w ramach programów ERASMUS, NOBEL, PRO-EDU i innych (Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Włochy, Finlandia, Szwecja). Pełnił funkcje promotora w 18 przewodach doktorskich, 5 osób uzyskało w kierowanej przez Niego jednostce stopień doktora habilitowanego oraz 2 tytuł  profesora.

Prof. dr hab. Tomasz Janowski pełni bądź pełnił liczne funkcje akademickie pochodzące , w tym  dziekan i prodziekan, był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, przewodniczącym Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt PAN, Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, członkiem Komisji Komitetów Naukowych PAN, Przewodniczącym Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii przy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Specjalista ds. Rozrodu Zwierząt, członek Komisji ds. Rejestracji Leków Weterynaryjnych przy Instytucie Leków w Warszawie i inne. Jest członkiem Olsztyńskiego Forum Naukowego. 

Prof. dr hab. T. Janowski by/jest członkiem rad naukowych Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Uczestniczy w, radach redakcyjnych: Reproductive Biology, Polish Journal of Veterinary Science, Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne i inne). Wielokrotnie recenzował prace dla renomowanych czasopism międzynarodowych. Przez 2 kadencje pełnił funkcję członka zarządu European Society Domestic Animal Reproduction (ESDAR), od 2002 r. jest również członkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej (DVG). W 2019 r. Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie nadał Mu tytuł Profesora Honorowego. Aktualnie jest przedstawicielem Polski w European Society Domestic Animal Reproduction. Reprezentuje nauki weterynaryjne w jury prestiżowego Konkursu L’Oreal „Women for Science”. Był współzałożycielem  międzynarodowej grupy naukowej, z którą nieprzerwanie od 1989 r. współpracuje w zakresie badań nad ciążą, porodem i okresem poporodowym u zwierząt. 

Aktywność prof. dr. hab. T. Janowskiego obejmuje także działalność popularyzatorską, kliniczno-usługową i edukacyjną. W 2006 r. uzyskał nagrodę Centaura Polskiej Izby Gospodarczej i Związków Hodowców Zwierząt, został także uznany przez Olsztyński Klub Biznesu za osobowość Warmii i Mazur w 2005 r.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Zasłużony dla Rolnictwa i innymi. Został wyróżniony przez Uniwersytet im. J. Liebiga w Giessen (Niemcy) honorowym medalem im. W. Pfeiffera.   • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec