Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Zygmunt
Hryncewicz

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1995 r.

17 września 1995

Promotor – prof. dr hab. Jan Borkowski

Wyniki badań prof. Hryncewicza składają się na poważny dorobek naukowy, obejmujący oryginalne prace badawcze opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, opracowania przeglądowe, popularnonaukowe i instrukcje wdrożeniowe. Szczególne znaczenie dla gospodarki mają jego badania nad intensyfikacją produkcji nasiennej. Jako koordynator programów resortowych skupił wokół nich liczny zespół pracowników uczelni rolniczych i innych ośrodków naukowych, co umożliwiło stworzenie znaczącej szkoły naukowej zajmującej się zagadnieniami specyficznymi dla terenów górskich. Na podstawie eksperymentów wykonanych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i na terenach zagrożonych przez przemysł energe-tyczny na Górnym Śląsku opracował metody odtwarzania sprawności zniszczonych powierzchni gleb oraz doboru i uprawy roślin na tych powierzchniach.

Prof. Hryncewicz przez wiele lat był ekspertem ds. badań naukowych w MEN i KBN oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Jest twórcą znanej i cenionej szkoły z zakresu szczegółowej uprawy roślin, promotorem 14 doktorów, 150 magistrów. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego, a w latach 1973–1981 prorektorem ds. nauki i rozwoju kadry naukowej wrocławskiej WSR, a także członkiem licznych towarzystw i rad naukowych oraz komitetów Polskiej Akademii Nauk.

Za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych był wielokrotnie odznaczany i nagradzany: nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Ochrony Środowiska, Kolegium Rektorów Wrocławskich Szkół Wyższych, Miasta Wrocławia, Odznaczeniami Państwowymi – Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec