Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Zofia
Jasińska

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2005 r.

Urodziła się 3 maja 1931 r. w Wiśniowej, woj. podkarpackie. W 1948 r. ukończyła liceum ogólnokształcące w Rzeszowie i rozpoczęła studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, które ukończyła w Wyższej Szkole Rolniczej, uzyskując dyplom inżyniera rolnika w 1952 r. i magistra rolnictwa w 1954 r.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1962 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Rozwój, wartość użytkowa i ekonomiczna roślin strączkowych na dwóch kompleksach glebowych”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1966 r. na podstawie rozprawy pt. „Wartość użytkowa plonów siana odmian koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowej w uprawie bez rośliny ochronnej i w roślinie ochronnej z różnymi terminami siewu”.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskała w 1976 r., a profesora zwyczajnego w 1987 r. Tytuł doktora honoris causa AR we Wrocławiu w 2005 r. 

Odbyła staże naukowe w ZSSR (Moskwa, Kijów), Czechosłowacji (Praga, Brno, Nitra), Holandii (Wageningen), Danii (Kopenhaga), Wielkiej Brytanii (wiele ośrodków), Finlandii (Helsinki), RFN (wiele ośrodków), Szwecji (Uppsala), Norwegii (Aas), Francji (Rennes, Dijon).

Zatrudniona w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin od 1953 r., pełniła funkcję kierownika tej Katedry w latach 1993–2001.

Przedstawiciel Wydziału Rolniczego w Senacie kadencji 1978–1982, 1987–2001, przewodnicząca Senackich Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy z Zagranicą (1987–1990) i Finansowej (1996–2001), kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego w Toporowie (1968–1981), prodziekan Wydziału Rolniczego (1970–1972), pełnomocnik Rektora ds. Zawodowych Studiów Zaocznych i Podyplomowych (1973–1981), Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Narodową i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (1982–1984), kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Rolniczym (1994–2001).

W latach 1984–1990 była przedstawicielem Uczelni w Radzie Konsultacyjnej ds. RZD przy MNiSzW, w tym samym czasie była członkiem Komisji Nagród MEN. Od 1970 do 2001 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych i Oleistych MRiGŻ, w latach 1973–1980 była radną WRN we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Produkcji Rolnej tej Rady. Należała do Zespołu dydaktyczno-wychowawczego przy MNSZWiT w latach 1974–1982, jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych od 1994 r., a w latach 2000–2003 członkiem Zespołu P06 KBN oraz Komitetu Hodowli i Uprawy Roślin, później Komitetu Uprawy Roślin PAN (1968–1984, 1999–2002). Dd roku 1989 jest przewodniczącą Wydziału VII Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, natomiast od roku 1993 przewodniczącą Komisji Nauk Rolniczych Oddziału Wrocławskiego PAN, oraz od 1991 r. członek European Society for Agronomy.

Promotor 10 doktoratów oraz 168 prac magisterskich. Wykonała 14 recenzji doktorskich, 15 habilitacyjnych, kilkadziesiąt do tytułu naukowego profesora, 110 wydawniczych oraz wiele projektów badawczych i wniosków MNiSW.

Autorka i współautorka podręczników pt. „Uprawa roślin” (1971 i 1983), „Szczegółowa uprawa roślin” (1976, 1982, 1999), „Uprawa roślin rolniczych” (1985 i 1982), „Rośliny strączkowe” (1993), „Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin” (1978, 1990) oraz 185 publikacji naukowych.

Jest znanym specjalistą z zakresu uprawy roślin polowych, w tym zwłaszcza roślin strączkowych i oleistych. Jej osiągnięcia naukowe dotyczą określenia związków między warunkami uprawy, rozwojem roślin, plonowaniem, jakością surowca, żyznością gleby i efektami ekonomicznymi, z uwzględnieniem nowych odmian i racjonalnych technologii produkcji.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 4 odznakami regionalnymi. Wyróżniona 5 nagrodami MEN, 7 nagrodami Rektora i Lubuską Nagrodą Kulturalną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec