Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Walter
Baumgartner

Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, 2010 r.

Profesor Walter Baumgartner – niekwestionowany w świecie autorytet w dziedzinie chorób przeżuwaczy, niezwykle aktywny badacz i popularyzator osiągnięć naukowych, autor i współautor wielu podręczników i artykułów publikowanych w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach, sprawny organizator pełniący szereg odpowiedzialnych funkcji, lubiany przez studentów nauczyciel, życzliwy, otwarty, darzący Polskę i Polaków dużą sympatią.

Profesor Walter Baumgartner urodził się 31 lipca 1946 roku w Kärnten w Austrii, studia weterynaryjne ukończył na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu, rok później uzyskał stopień doktora, w 1978 roku doktora habilitowanego w zakresie chorób wewnętrznych i zakaźnych bydła i świń. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1982 roku i od 1991 roku jest kierownikiem Kliniki Chorób Przeżuwaczy na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu.

Zainteresowania naukowe profesora Baumgartnera dotycząm.in.: badań nad zespołem oddechowym u bydła, a także patologią i zwalczaniem BSE, enzootyczną białaczką bydła, głowicą, paratuberkulozą bydła, anaplazmozą i etiologią biegunek u cieląt; ponadto badań nad chorobami metabolicznymi przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem hipofosfatemii;nad nowoczesnymi metodami diagnozowania zapaleń gruczołu mlekowego u bydła, owiec i kóz oraz nad zakażeniami lentiwirusami u tych gatunków przeżuwaczy, także nad przydatnością nowych leków w terapii wybranych chorób u bydła; ponadto nad rozpoznawaniem chorób u wielbłądowatych, bawołów oraz dzikich przeżuwaczy. Obecnie w centrum uwagi profesora Baumgartnera znalazły się problemy zakażeń pestiwirusowych u małych przeżuwaczy, wykorzystania laparoskopii i endoskopii w diagnostyce i leczeniu bydła oraz paratuberkulozy w stadach bydła.

W sposób szczególny ten wybitny specjalista potrafi łączyć badania naukowe z potrzebami rozwiązywania aktualnych problemów praktyki weterynaryjnej. Profesor Baumgartner opracował m.in. nowoczesny program zarządzania zdrowiem stada bydła, wprowadził nowoczesne metody diagnostyki obrazowej do rozpoznawania chorób owiec i kóz. Ponadto badania Zespołu prof. Baumgartnera pozwoliły na opracowanie programów zapobiegania chorobom metabolicznym oraz zatruciom bydła ołowiem, rtęcią i mykotoksynami, a także na udoskonalenie wielu procedur chirurgicznych wykorzystywanych w praktyce.

Imponująca aktywność naukowa profesora Baumgartnera owocuje licznymi publikacjami. Jest on autorem lub współautorem m.in. poczytnych podręczników weterynaryjnych, zwłaszcza: „Klinische Propädeutik der inneren Krankheiten und Hautkrankheiten der Haus- und Heimtiere” (red. Baumgartner), „Terapie innerer Krankheiten der Haustiere” (red. Eikmeier), „Krankheiten des Rindes” (red. Rosenberger), „Rinderkrankheiten“ (red. Hofmann), „Innere Medizin und Chirurgie des Rindes“ (red. Stöber). Jest również autorem lub współautorem ponad 230 artykułów w naukowych czasopismach austriackich jak międzynarodowych. Wyniki jego badań publikowały takie magazyny jak: The Veterinary Journal, Preventive Veterinary Medicine, Zoonoses and Public Health, American Journal of Veterinary, Research Veterinary Record Na podkreślenie zasługuje wygłoszenie kilkuset wykładów na krajowych i międzynarodowych kongresach. Natomiast o Profesorze nie tylko jako wybitnym specjaliście w swojej dziedzinie, ale i świetnym nauczycielu świadczy ponad 100 wypromowanych przez niego doktorów.

Działalności naukowej towarzyszy wyjątkowa aktywność organizacyjna. Profesor Walter Baumgartner od 1992 roku piastuje funkcję prezydenta Austriackiego Towarzystwa Bujatrycznego, którego był także założycielem, od 2000 roku funkcję prezydenta Światowego Towarzystwa Bujatrycznego, w latach 1986-1988 oraz 2006–2009 przewodniczył Austriackiemu Towarzystwu Lekarzy Weterynarii. Jest również członkiem honorowym wielu towarzystw naukowych, m.in. Włoskiego, Portugalskiego, i Węgierskiego Towarzystwa Bujatrycznego. Od 2003 roku jest członkiem EuropeanCollege of Bovine Health Management. Od 1996 roku jest członkiem Rady Nadzorczej czasopisma „Folia Veterinaria” (Słowacja), natomiast od 2002 roku członkiem rady doradczej czasopisma „Praktyka Weterynaryjna” (Polska). W latach 1996–2000 należał do europejskiej grupy ekspertów do spraw zapalenie zapalenia gruczołu sutkowego, a w latach 1996–2004 do grupy roboczej popierającej zdrowie gruczołu mlecznego i higieny mleka w krajach alpejskich.

Profesor Baumgartner współpracuje z Wdziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od 1998 roku. Wielokrotnie wygłaszał wykłady na konferencjach organizowanych przez Katedrę Rozrodu z Klinika Zwierząt Gospodarskich oraz na Kongresach Pro Animali. Od lat zaprasza do swojej Kliniki doktorantów, doktorów i profesorów naszej Uczelni, organizuje staże naukowe na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu zarówno dla studentów, jak i pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Owocem współpracy naukowej z prof. Walterem Baumgartnerem są liczne wspólne publikacje.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec