Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Piotr Jan
Kowalik

Politechnika Gdańska, 2009 r.

Specjalista w dziedzinie hydrologii, gospodarki wodnej, inżynierii sanitarnej, inżynierii środowiska, inżynierii ekologicznej, ekohydrologii, fizyki gleby i fizyki gruntów, wybitny uczony o uznanym autorytecie w kraju i na świecie, ekspert Unii Europejskiej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz członek wielu komisji i towarzystw naukowych, laureat międzynarodowych prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Bertebosa w dziedzinie agrohydrologii, zwanej rolniczą Nagrodą Nobla.

Piotr Jan Kowalik urodził się 7 września 1939 roku w Opactwie koło Kozienic. Studia wyższe na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej ukończył w 1961 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera urządzeń sanitarnych i w tym samym roku podjął pracę na Politechnice Gdańskiej, z którą związany jest od blisko 50 lat. Tam osiągnął kolejne szczeble kariery akademickiej: stopień doktora nauk technicznych w 1967 roku, doktora habilitowanego – w 1972, tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1979 i zwyczajnego – w 1988 roku.

Lata siedemdziesiąte związały profesora Piotra Kowalika z Holandią, gdzie rozwijał badania na rolniczych polderach. Później przeniósł je na rodzime poldery Żuław. Pracował w zespole naukowym, który przygotował serię modeli komputerowych dotyczących wody i wzrostu roślin na polderach. Wyniki badań opisano w monografii wydanej w 1978 roku, która do dziś jest obowiązującym na całym świecie podręcznikiem w tej dziedzinie. W kolejnym dziesięcioleciu współpracował ze szwedzkimi naukowcami z Uppsali. Tam opracował programy komputerowe wzrostu plantacji wierzby energetycznej. Następnie przebywał w Danii, gdzie zajmowały go technologie oczyszczania ścieków z udziałem roślin.

Te trzy główne etapy pracy naukowej Profesora znalazły uznanie w oczach Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Rolniczych i Leśnych, która w roku 2005 przyznała Profesorowi Nagrodę Bertebosa w dziedzinie agrohydrologii, zwaną rolniczą Nagrodą Nobla. Polski naukowiec otrzymał je „za wybitne interdyscyplinarne badania naukowe, dotyczące gospodarowania wodą w rolnictwie, za pionierskie badania i wdrożenia dotyczące oczyszczania ścieków na złożach trzcinowych, a także energetycznego wykorzystania plantacji wierzbowych jako odnawialnych źródeł energii”. Wyróżnienie to przyznawane jest co dwa lata, od 1996 roku, przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk Rolniczych i Leśnych.

Profesor Kowalik otrzymał także pierwszą Światową Nagrodę Edukacji Ekologicznej SETAC na Kongresie Ekochemii i Ekotoksykologii w Lizbonie w roku 1993.

Prof. Piotr Kowalik jest autorem wielu, klasycznych już, podręczników akademickich. Opublikował ponad 300 prac, w tym wiele książek wydanych we Włoszech, Holandii, USA, Szwecji, Indiach i w Polsce. Wypromował 20 doktorów, w tym dwóch cudzoziemców, a kilku jego uczniów uzyskało już stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Profesor Kowalik był recenzentem blisko 20 prac doktorskich i habilitacyjnych. Jest zapraszany jako profesor wizytujący na uniwersytety we Florencji, Turynie, Grenoble, Uppsali, Helsinkach, Roskikte, Kopenhadze, Berlinie, Dreźnie i Cardiff.

Prof. Piotr Kowalik pełnił między innymi funkcje: kierownika Katedry Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Gdańskiej w latach 1983–2005, członka Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, zastępcy przewodniczącego Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodowymi Programami Hydrologicznymi PAN, członka Prezydium Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-szego przy prezesie Rady Ministrów w latach 1989–1992, członka Rady Naukowej Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT.

Od 1972 roku profesor Kowalik przewodniczy Zespołowi ds. Stosunków Wodnych Żuław Delty Wisły przy Oddziale PAN w Gdańsku oraz Radzie Naukowo-Społecznej Leśnych Kompleksów Promocyjnych Lasów Oliwsko-Darżlubskich. Jest także wiceprzewodniczącym Rady Programowej Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy i w Starbieninie. Od 2002 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych), członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Światowej Organizacji Leśnej IUFRO; w latach 1995–2000 był światowym koordynatorem sekcji hydrologii leśnej. Jest ekspertem Unii Europejskiej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska.

W 1964 roku prof. Piotr Kowalik odbył półroczny staż w Katedrze Budownictwa Wodnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od tej pory utrzymuje stałe kontakty naukowe z pracownikami obecnego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wielu z nich swój rozwój naukowy rozpoczynało odbywając staże naukowe pod kierownictwem profesora Kowalika, który zachęcił ich do podjęcia badań związanych z modelowaniem procesów środowiskowych. Zainicjowana wówczas współpraca na różnych płaszczyznach trwa do chwili obecnej . Pomimo licznych obowiązków naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych, profesor Kowalik już od lat siedemdziesiątych aktywnie uczestniczy w corocznym Seminarium Zastosowań Matematyki w Kobylej Górze, organizowanym przez Katedrę Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Profesor Piotr Kowalik jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, medalami honorowymi Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz medalem „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Jest żonaty i ma dwie córki. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec