Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Tadeusz
Luty

Politechnika Wrocławska, 2006 r.

Fizykochemik, uczony o uznanym autorytecie naukowym w kraju i za granicą, twórca teorii i modeli pozwalających na przewidywanie uporządkowania, wielostabilności i funkcjonalności oraz reaktywności materiałów molekularnych w kategoriach silnie kooperatywnych procesów fizykochemicznych. Od 2002 roku pełni funkcję rektora Politechniki Wrocławskiej i przewodniczącego Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, a od 2005 roku przewodniczy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie w latach 1960–1965 studiował inżynierię chemiczną, a następnie podjął pracę jako asystent, uzyskując kolejne stopnie naukowe. W 1968 roku Rada Wydziału Chemicznego nadała mu stopień doktora, a w 1972 roku – doktora habilitowanego. Osiem lat później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a po kolejnych ośmiu latach – profesora zwyczajnego.

Działalność naukowa Profesora Tadeusza Lutego koncentruje się na teorii i modelowaniu transformacji w kryształach molekularnych i warstwach molekularnych Langmuira. Jego dorobek naukowy to istotny wkład do poznania kooperatywnych mechanizmów termo- i fotoindukowanych transformacji materiałów i warstw molekularnych, reakcji chemicznych w ciele stałym i nanostruktur warstw Langmuira – z punktu widzenia oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki sieci tych układów. Jego dorobek obejmuje ponad 120 oryginalnych prac badawczych publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Wartość tych prac polega na wprowadzeniu do fizyki i chemii koncepcji pozwalających na przewidywanie uporządkowania, wielostabilności i funkcjonalności oraz reaktywności materiałów molekularnych w kategoriach silnie kooperatywnych procesów fizykochemicznych. Każda z jego opublikowanych i szeroko cytowanych prac zawiera element nowości pozwalający na głębsze poznanie procesów molekularnych zachodzących w ciałach stałych.

Prace Profesora Lutego odgrywają znaczącą rolę w środowisku fizykochemików ciała stałego oraz inspirują badania w innych ośrodkach naukowych. W Science Citation Index od 1971 roku do chwili obecnej odnotowano 757 cytowań prac Profesora Tadeusza Lutego.

Profesor Tadeusz Luty wykłada chemię fizyczną, termodynamikę statystyczną i fizykochemię ciała stałego dla studentów Wydziału Chemicznego i Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Zajmuje się badaniami z zakresu nauk o materiałach, fizykochemią układów molekularnych. Bada dynamikę, przejścia fazowe i transformacje (fotoindukowane i detonacje) w materiałach molekularnych, aby przewidywać ich użyteczne właściwości. Ma też spore osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej – wypromował sześciu doktorów, a jeden z nich otrzymał już tytuł profesora.

Profesor Tadeusz Luty w latach 1998–2001 był członkiem Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą (PONAT) Komitetu Badań Naukowych, a w latach 2001–2004 Zespołu T09 KBN. Jest też członkiem rad naukowych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu oraz stowarzyszeń: Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk.

Przez dwie kadencje obejmujące lata 1987–1993 pełnił funkcję prorektora Politechniki Wrocławskiej, a od 2002 roku – rektora uczelni. Już drugą kadencję jest przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, a od września 2005 roku przewodniczy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Działa też w radach naukowych kilku instytutów wrocławskich oraz we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym.

Za działalność naukową Profesor Luty był wiele razy nagradzany, otrzymał czterokrotnie nagrodę ministra, dwukrotnie – Sekretarza Naukowego PAN, wielokrotnie – Rektora Politechniki Wrocławskiej. Jest też laureatem nagrody Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauk oraz Senatu Politechniki Wrocławskiej, odznaczony został medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz medalem Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Jana Zawidzkiego.

Profesor Tadeusz Luty od dawna współpracuje z wieloma zagranicznymi placówkami naukowymi, czego dowodem są jego liczne pobyty w placówkach naukowych na świecie: Joint Institute of Nuclear Research w Dubnej w 1971 roku, University of Edinburgh Brytanii w latach 1973–1974, University of Nijmegen w Holandii w latach 1978–1979, University of Nebraska-Lincoln w USA w latach 1983–1984, 1994–1995, 1996, 1997, 1998, 2000, we Francji w Universite de Rennes w latach 1987, 1990, 1993, 1997, 1998 i 2000 oraz w Universite de Science et Technique w Lille (USTL) w latach 1988, 1994, 1999 i w Colorado State University w Stanach Zjednoczonych w 1989 roku.

Profesor Tadeusz Luty działa aktywnie na rzecz integracji środowiska akademickiego zarówno w regionie Polski południowo-zachodniej, jak i w skali ogólnokrajowej. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu współpraca uczelni wrocławskich z urzędami wojewody, marszałka, prezydenta Wrocławia układa się bardzo pomyślnie. Wspiera też czynnie kierunki techniczne wrocławskiej Akademii Rolniczej, dziś Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie naukowym i dydaktycznym.

Powszechnie znane jest zaangażowanie profesora Lutego na rzecz powstania we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego, co w znaczący sposób umocni pozycję środowiska wrocławskiego na mapie naukowej świata. Był też promotorem wielu inicjatyw środowiskowych, które zaowocowały m.in. powstaniem międzyuczelnianych centrów naukowych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec