Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Zygmunt
Litwińczuk

Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie, 2016 r.

Profesor Zygmunt Litwińczuk - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ceniony w Polsce i zagranicą specjalista z zakresu hodowli bydła. Swoje naukowe życie związał z zagadnieniami z zakresu hodowli i użytkowanie bydła, hodowli zwierząt oraz oceny surowców zwierzęcych.

Profesor Zygmunt Apolinary Litwińczuk urodził się 2 stycznia 1950 r. wIłowcu.W1967 r. podjął studia na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Działał aktywnie w studenckim Kole Naukowym Zootechników, gdzie opublikował swe pierwsze naukowe opracowanie. Pracę w Zakładzie Hodowli Bydła rozpoczął 1 października 1971 r., jeszcze jako student V roku Wydziału Zootechnicznego. Studia ukończył z wyróżnieniem w czerwcu 1972 r.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1976 r. po obronie (z wyróżnieniem) pracy doktorskiej pt. Badania nad opasem buhajków rasy nizinnej czarno-białej z wykorzystaniem pastwiska w okresie letnimi kiszonki z traw w okresie zimowym: której promotorem był prof. Władysław Zalewski. Habilitował się w roku 1981na Wy­ dziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na podstawie rozprawy pt. Badania nad wpływem wychowu pastwiskowego i alkierzowego jałowic pochodzących z różnych środowisk hodowlanych na wzrost, rozwój i późniejszą produkcyjność w oborze wielkostadnej”. Z dniem 1 stycznia 1983 r. został mianowany na stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskał 15 maja 1990 r., a więc w wieku 40 lat Z dniem 1 maja 1995 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Rolniczej w Lublinie, aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W roku 2008 otrzymał tytuł doktora honoris cousa Akademii Podlaskiej w Siedlcach, a w 2013Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. Zygmunt Litwińczuk należy do czołowych specjalistów z za­ kresu hodowli bydła w kraju i za granicą. W okresie ponad 40 lat pracy naukowej (1971-2015) opublikował ponad 620 różnych pozycji, w tym ponad 300oryginalnych prac twórczych i ponad 20 monografii oraz podręczników, w tym 5 centralnie wydanych podręczników akademickich. Był zaangażowanym opiekunem i recenzentem wielu prac naukowych.

W początkowym okresie działalności naukowej koncentrował się na zagadnieniach związanych z oceną wartości hodowlanej bydła czarno-białego i efektach jego doskonalenia w kierunku mlecznym i mięsnym. Drugim ważnym kierunkiem badań są prace związane z wprowadzaniem nowych technologii chowu bydła. W następnych latach prof. Litwińczuk zajął się wykorzystaniem importowanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w doskonaleniu pogłowia krajowego.

Ważnym kierunkiem badawczym realizowanym na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat są prace związane z czynnikami warunkującymi wysoką jakość produktów zwierzęcych (głównie mleka krowie­ goi koziego oraz wołowiny).

Za szerokie naukowe zaangażowanie w problematykę restytucji i ochrony zasobów genetycznych rodzimej rasy bydła białogrzbietów prof. Litwińczuk został wyróżniony w 2007 r. prestiżowym Medalem im. prof.Tadeusza Vetułaniego.

Profesor Z.A. Litwińczuk kierował 14 projektami badawczymi, a w kilku innych uczestniczył jako główny wykonawca.

Swoją działalność naukową Profesor rozwijał w ścisłym kontakcie z nauką światową. Jego działania na tym polu pozwoliły na stworzenie szkoły naukowej hodowli bydła.

Prof. Litwińczuk jest uznanym i cenionym wykładowcą w zakresie kształcenia kadr dla rolnictwa. Jego dorobek jest przeogromny. Prze­ prowadził wiele kursów, szkoleń, seminariów organizowanych przez różne instytucje związane z rolnictwem  i ochroną środowiska.

Nieprzerwanie od 1995 r. pełni wiele ważnych funkcji kierowniczych na uczelniach przyrodniczych, a także w związanych z zainteresowaniami poszukiwaniami naukowymi zrzeszeniach.

Za swoje ogromne zaangażowanie i przebogatą działalność na polu naukowo-badawczym, dydaktyczno-wychowawczym i organizacyjnym został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. 4 nagrodami Ministra Nauki (2 zespołowe 1° i 2 indywidualne 111°),Srebrnymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wymierne dokonania, Jego zaangażowanie i aktywność znalazły po raz kolejny uznanie środowiska akademickiego. Prof. Zygmunt Litwińczuk został wybrany na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kadencji 2016-2020.

Całość dokonań prof. Zygmunta Litwińczuka, praca, wybitne osiągnięcia i ogromny dorobek we wszystkich obszarach podejmowanej działalności, zasługują na zaszczytne wyróżnienie godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec