Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Andreas
Stolle

Uniwersytet im. Ludwika Maksymiliana w Monachium, 2005 r.

Mikrobiolog weterynaryjny, wybitny uczony i dydaktyk, znakomity organizator społeczno-zawodowego środowiska weterynaryjnego w Niemczech, przewodniczący wielu komisji krajowych Landu Bawaria, a także ogólnoniemieckich zrzeszeń, zarówno producentów żywności, jak i lekarzy weterynarii.

Urodził się w 1943 roku w Lipsku, studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Gießen ukończył w roku 1972 i otrzymał dyplom lekarza weterynarii. Po uzyskaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego został w 1989 roku powołany na stanowisko profesora i kierownika Katedry Higieny i Technologii Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Funkcję tę sprawuje do dziś. Jest dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Monachium, po raz drugi wybranym na to stanowisko.

Profesor Andreas Stolle bierze aktywny udział w życiu organizacyjnym i społeczno-zawodowym środowiska weterynaryjnego w Niemczech. W 1997 roku został powołany przez sejm Bawarii na rzeczoznawcę jakości i zarządzania środowiskiem w zakresie żywności. Przewodniczy wielu bawarskim komisjom, a także ogólnoniemieckim zrzeszeniom, zarówno producentów żywności, jak i lekarzy weterynaryjnych. Pełni funkcję prezydenta Sekcji Higieny Żywności w Niemieckim Zrzeszeniu Weterynaryjnym oraz Towarzystwa Biologów Żywności i Żywienia. Bierze czynny udział w komisjach ustawodawczych rządu Republiki Federalnej w zakresie opracowania przepisów dotyczących ochrony konsumenta i bezpieczeństwa żywności, komisji dopuszczającej środki farmakologiczne w żywieniu zwierząt oraz w komisji do opracowania niemieckich norm technicznych. Z jego inicjatywy powołane zostało Niemiecko-Japońskie Towarzystwo Higieny Żywności, które organizuje coroczne konferencje naukowe, na przemian w Garmisch Partenkirchen oraz w Japonii.

Ważnym obszarem działalności prof. Andreasa Stolle jest dydaktyka zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i doskonalenia zawodowego lekarzy weterynarii zatrudnionych w administracji państwowej. Prof. Stolle jest rzecznikiem grupy roboczej opracowującej i koordynującej programy dla wszystkich niemieckojęzycznych ośrodków kształcenia z zakresu higieny żywności. Kieruje centrum analityki żywności skupiającym akredytowane laboratoria i referencyjne pracownie dla obszaru południowych Niemiec. Wykonują one urzędowe badania żywności na potrzeby państwowego nadzoru.

Dorobek naukowy prof. Andreasa Stollego obejmuje 637 pozycji, 70 proc. z nich to oryginalne prace badawcze opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych o wysokim Impact Factor. Tematyka tych publikacji dotyczy zagadnień mikrobiologii żywności oraz rozmaitych aspektów higieny środków spożywczych i higieny mięsa. Na podkreślenie zasługuje także posługiwanie się nowoczesnymi metodami, opartymi o osiągnięcia biologii molekularnej i genetyki bakterii. Poczesne miejsce w dorobku prof. Stolle zajmują badania nad doskonaleniem metod diagnostycznych i opracowaniem kryteriów mikrobiologicznych oceny stanu sanitarnego linii ubojowych i pozyskiwanego mięsa. Wyniki tych ostatnich już wiele lat wcześniej ustaliły wielkości zanieczyszczeń mikrobiologicznych, które obecnie przyjęto jako graniczne w Decyzji Komisji nr 407 z 2001 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla tusz zwierzęcych. Obok prac o ogólnym polepszeniu higieny uboju na uwagę zasługują badania wdrożeniowe dotyczące elektrooszałamiania bydła (zagrożonego BSE) i nowy sposób pobierania materiału szczególnego ryzyka. Ta technologia opracowana w Instytucie jest pionierską metodą zabezpieczającą przed wtórnym skażeniem prionami BSE ludzi i mięsa. Prof. Stolle zajmuje się także zagadnieniami pozostałości substancji obcych w środkach spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem w narządach zwierząt. Na uwagę zasługują jego prace nad pozostałościami ołowiu, aluminium oraz cząstek radioaktywnych, a także interferencji aluminium u ludzi, którzy z powodu choroby nerek są dializowani. Cenne są również badania prowadzone przez katedrę prof. Stollego we współpracy z ośrodkiem wrocławskim nad wykorzystaniem soli kwasu mlekowego jako dekontaminantów w produkcji żywności oraz wdrożenie własnego patentu dotyczącego zastosowania preparatu „Glutamal proaktiv” do dekontaminacji drobiu rzeźnego.

Dorobek prof. Stollego w zakresie edukacji wyraża się nie tylko wysokim poziomem wykładów i ćwiczeń, ale również wypromowaniem kilkudziesięciu doktorów i doktorów habilitowanych. Już w połowie lat 80. prof. Stolle podjął się uzupełnienia o niemieckie regulacje prawne filmu naukowego dotyczącego sanitarnego badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Film ten, o dużych walorach dydaktycznych, był wprowadzony do dydaktyki na wydziałach weterynaryjnych we Wrocławiu, w Berlinie i w Monachium. W ramach programu „Socrates/Eras-mus” współpracuje z wydziałem, umożliwiając studia semestralne studentom wrocławskiej Akademii Rolniczej oraz wielomiesięczne staże w Katedrze Higieny. Cenną aktywność wykazuje prof. Stolle w zakresie organizacji studiów specjalizacyjnych z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego organizowanych przy Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta we Wrocławiu. Godna podkreślenia jest także jego pomoc w organizacji staży dla słuchaczy studiów podyplomowych „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności” we wzorcowych na obszarze UE, niemieckich zakładach produkcji żywności. W tym zakresie prof. Andreas Stolle deklaruje dalszy udział w wykształceniu naszych lekarzy urzędowych dla ich pełnej standaryzacji z podobnymi organami administracji weterynaryjnej w ramach Unii Europejskiej. We współpracy z Katedrą Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta wrocławskiej AR realizowane były badania nad możliwością stosowania w warunkach polskich preparatu Salmonat do redukcji mikroflory na liniach uboju drobiu i eliminacji pałeczek Salmonella. W kolejnych badaniach oceniano skuteczność działania antybakteryjnego kwasu mlekowego i jego pochodnych dla przedłużenia trwałości poubojowej mięsa.

Współpraca prof. Stollego z ośrodkiem wrocławskim wyraża się przede wszystkim aktywnym udziałem w kongresach Pro Animali, podczas których dwunastokrotnie wygłaszał referaty oraz udziałem w Kongresach Higieny Żywności organizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Profesor Stolle w uznaniu rozlicznych zasług został odznaczony Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Honorową Złotą Igłą Japońskiego Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej oraz Medalami Honorowymi: Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec