Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Tadeusz
Szulc

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2006 r.

Urodził się 2 stycznia 1942 r. we Włodzimierzu. Państwowe Technikum Rolnicze w Bujnach k. Piotrkowa Trybunalskiego ukończył w roku 1961, a studia na kierunku zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1966 r. Doktoryzował się w 1973 r. na podstawie rozprawy pt. „Poszukiwanie metod wczesnej selekcji bydła w oparciu o badania niektórych wskaźników krwi”, a habilitował w 1979 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Efektywność opasu buhajków rasy nb. i nczb do masy ciała 150, 300, 450 i 600 kg przy różnych systemach żywienia”. W 1990 r. uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został w 1995 r. 

Odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Bukareszcie, Helsinkach, Rostocku, Uppsali, Nowym Sadzie, Nitrze i Brnie. Wypromował 6 doktorów, dwóch jego wychowanków jest już profesorami, w tym jeden w Syrii. Opiekował się ponad 100 magistrantami. Był recenzentem 29 rozpraw doktorskich, 28 habilitacyjnych, 33 wniosków o tytuł profesora, 4 wniosków o nadanie doktora honoris causa oraz promotorem 3 doktorów honoris causa. Był recenzentem w 4 przewodach zagranicznych. Łącznie opublikował ponad 400 opracowań, w tym ponad 130 oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem 20 publikacji zwartych, w tym 6 książek, 5 monografii, 7 skryptów dla studentów oraz redaktorem i współautorem 3 podręczników akademickich, w tym „Hodowla bydła” (2005), „Chów i hodowla zwierząt” (2005), a także książki „Jakość kształcenia w szkołach wyższych (2005). Był organizatorem lub współorganizatorem blisko 20 konferencji naukowych i naukowo-technicznych na temat hodowli bydła, rozwoju wsi i rolnictwa oraz konferencji i seminariów poświęconych doskonaleniu edukacji w szkolnictwie wyższym, w tym realizacji Procesu Bolońskiego. Kierował badaniami w ramach problemów węzłowych i resortowych, 7 projektami MNiSW i projektem ze środków UE, a w kolejnych kilku był głównym wykonawcą. Był autorem kilkunastu referatów zamawianych na konferencjach, w tym wygłoszonych w Sejmie i Senacie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na Jasnej Górze.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia hodowli bydła i produkcji mleka, w tym: wychowu młodego bydła, fizjologicznych i pokarmowych funkcji siary, fizjologii laktacji, uwarunkowań składu i jakości mleka, optymalizacji żywienia krów mlecznych w okresie okołoporodowym, a także technologię opasu młodego bydła. Był inicjatorem wielowątkowych badań nad uwarunkowaniami i właściwościami siary krów, co stało się specjalnością Zakładu, również badań w zakresie nutrigenomiki u bydła. Zorganizował i wyposażył w nowoczesną aparaturę laboratorium oceny i jakości mleka, a także laboratorium do badań immunogenetyki.

Pełnił wiele funkcji społecznych i organizacyjnych, w tym m.in. był: przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich (1966–1967), przewodniczącym Rady Szkoły ds. Młodzieży (1970–1972), opiekunem studenckich kół naukowych na wydziale i na uczelni (1966–1976), organizatorem i kierownikiem Studium Podyplomowego Hodowli Bydła (1996–1997), wiceprzewodniczącym Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola (1986–1989), prodziekanem (1980–1983) i dziekanem Wydziału Zootechnicznego (1983–1986), prorektorem ds. studenckich (1986–1989) i rektorem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1996–2002), wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych (1996–2002). Jest prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła (od 2000), był inicjatorem utworzenia i pierwszym dyrektorem Instytutu Hodowli Zwierząt (od 2002), jest kierownikiem Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka (od 2005).

Był członkiem Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych (1983–1986), Komisji ds. Dydaktyki MEN (1980–1983), członkiem Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji w Zielonej Górze i Legnicy (1997–2000), członkiem zespołu doradców Agencji Nieruchomości Rolnych (2003). Należy do kolegium redakcyjnego „Acta fitotechnica et zootechnica” Uniwersytetu w Nitrze (od 1998), jest głównym współinicjatorem powołania pierwszego w Polsce czasopisma internetowego EJPAU, współzałożycielem Fundacji Rektorów Polskich, członkiem założycielem Międzynarodowej Fundacji na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001), inicjatorem utworzenia i przewodniczącym Rady Programowej ARBORETUM – Ośrodka Badań Dendrologicznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (od 2002), patronem honorowym Katolickiego Gimnazjum w Henrykowie (od 2002), inicjatorem i współautorem opracowania „Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, od 30 lat jest członkiem Senatu uczelni. Był inicjatorem integracji uczelni Wrocławia (2000 r.), w 2010 r. został powołany przez rektorów na koordynatora utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej.

Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu (od 2003), a od 2011 – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (od 2000), członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (od 1999), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (od 1999), ekspert MNiSW – 2005 i 2010 w akredytacji jednostek naukowych i w wielu panelach oceny projektów naukowych. Przewodniczący Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy w Warszawie (2011).

Był inicjatorem rozbudowy bazy dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, tworzenia zamiejscowych punktów kształcenia studentów (w kadencji pełnienia funkcji rektora utworzono 7 zamiejscowych punktów kształcenia) oraz nowych kierunków studiów na uczelni (w latach 1996–2002 utworzono 8 nowych kierunków studiów), utworzenia centrum kształcenia ustawicznego, zmian struktury organizacyjnej Uczelni, inicjatorem powstania stypendium naukowego im. Stanisława Topy przeznaczonego dla młodych pracowników nauki i studentów z krajów byłego ZSRR.

Był podsekretarzem stanu (2003–2004), a następnie sekretarzem stanu i wiceministrem w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (2004–2005), wiceprzewodniczącym Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (2003 –2005), przewodniczącym Rady ds. Procesu Bolońskiego MENiS (2004 –2005), członkiem zespołu Foresighte przy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2004–2005), Rady Nauki przy Premierze RP (2005), członkiem prezydenckiego zespołu do opracowania Ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym (2003–2005), członkiem zespołu legislacyjnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2005–2008), prezydium KRASP i przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej – Zespół Boloński KRASP (2005–2008), zastępcą przewodniczącego Rady Fundacji Rektorów Polskich (od 2006), członkiem Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy w Warszawie (od 2006), wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (2007–2010), członkiem Kapituły Programowej Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości BCC (od 2007), członkiem Komitetu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Ministrze Rozwoju Regionalnego (2008–2009).

Został wyróżniony i odznaczony: 39 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu, 10 nagrodami MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego, Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich (1967), Medalem 25-lecia Politechniki Wrocławskiej (1970), odznakami i medalami: „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”, „Zasłużony dla Województwa Legnickiego”, „Zasłużony dla Województwa Leszczyńskiego”, „Zasłużony dla Województwa Zielonogórskiego”, „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej”, „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nysa”, medalami 100-lecia Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie im. Stefana Gżyńskiego, „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu” (2002, 2011), „Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis” (2002), Academia Medicina Wratislavia Polonia (2002), laureat Złotego Szermierza – nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego (2002), odznaczony medalami 30-lecia Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” (1999), 50-lecia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1997), okolicznościowym medalem 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000), Uniwersytetu Kopernika w Toruniu (1998), „Za zasługi dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte” (2002), „Za zasługi dla łowiectwa wrocławskiego” (2000), 40-lecia Wydziału Zootechnicznego w Krakowie (1998), honorowym członkostwem Stowarzyszenia Tanecznego JAST we Wrocławiu (2001), odznaką „Zasłużony dla Politechniki Wrocławskiej” (2002), Medalem Salutis Custos et Vindex Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2002), srebrnym Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), medalem 50-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie (2003), prestiżową nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola „Za integrację środowiska akademickiego Wrocławia” (2003), Medalem Rosyjskiego Związku Rektorów (2004), Złotym Kluczem miasta Lubina za działania na rzecz rozwoju edukacji (2004), nagrodą CENTAURA Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Stowarzyszenia Obszarów Wiejskich – Poznań (2005), medalem 100-lecia „Za zasługi dla rozwoju oceny i hodowli bydła mlecznego na Dolnym Śląsku” (2005), Medalem 60-lecia Politechniki Łódzkiej (2005), medalem SGGW w Warszawie im. Władysława Grabskiego (2005), statuetką 60-lecia Politechniki Śląskiej (2005), medalem 60-lecia Śląskiego Okręgu Wojskowego (2005), medalem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2005), medalem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (2005), medalem „Za zasługi dla Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy” (2006), prestiżową nagrodą Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polski PROSTUDENT (2005), nagrodą – wyróżnieniem Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego (2005), odznaką „Zasłużony dla Łowiectwa Dolnośląskiego” (2006), Medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Tanecznego (2006), dyplomem Honorable Ambassador for World Wide Sires WWS–USA – (2007), Kluczem 1000-lecia Miasta Krakowa (2007), medalem „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” (2007), medalem „Zasłużony dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” (2008), Złotą Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego (2008), medalem „Za Zasługi dla Rolnictwa (2008), Statuetką Konsula Honorowego Bułgarii (2009), Medalem im. Prof. Koubka „Za Zasługi w Rozwoju Genetyki i Doskonalenia Zwierząt Wydziału Rolniczego” – Ihnoceska Universita w Czeskich Budziejowicach (2008), medalem 90-lecia Wydziału Rolniczego Mendlowego Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego w Brnie, medalem 60-lecia Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie.

Został wyróżniony wyborem na członka Słowackiej Akademii Nauk (2004), a także nadaniem honorowego tytułu doktora honoris causa przez senaty: Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2006), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2008) i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2009).

Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2009, Brązowym – 1987 i Złotym Krzyżem Zasługi – 1990, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1995, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2000.

 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec