Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Henryk
Jasiorowski

Instytut Genetyki w Jastrzębcu, 2002 r.

Wybitny uczony, specjalista hodowli bydła, emerytowany profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i jej były rektor, doktor honoris causa Uniwersytetu w Hohenheim, Akademii Rolniczej w Lublinie i swojej macierzystej uczelni jest uznanym w kraju i na świecie autorytetem w dziedzinie zootechniki.

Urodził się w 1926 roku w Grójcu. Studiował na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie w latach 1945-1951. W trakcie studiów odbył 10-miesięczny staż w USA na Uniwersytecie Wisconsin. W 1956 roku doktoryzował się, w 1961 – uzyskał stanowisko docenta, w 1967 – tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1978 – tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1956-1975 pracował w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Funkcje dyrektora instytutu pełnił w okresie 1961-1969. W latach 1969-1975 i 1983-1989 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii FAO w Rzymie, a od 1989 do 1990 roku był zastępcą dyrektora generalnego FAO do spraw Rolnictwa. W latach 1975-1981 rektor SGGW w Warszawie.

Początkowe badania naukowe prof. Jasiorowskiego obejmowały fizjologię trawienia przeżuwaczy oraz żywienie cieląt w okresie wychowu i opasu. Opracował technologię produkcji polskich preparatów mlekozastępczych do wychowu i opasu cieląt na tzw. „białe mięso”. W 1974 roku zainicjował międzynarodowy program testowania 10 odmian bydła fryzyjskiego na populacji około 30 tys. krów rasy ncb. Był to jeden z największych eksperymentów w dziejach światowej zootechniki. Podczas pracy w FAO wydał wiele książek i innych publikacji dotyczących polityki rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza produkcji zwierzęcej w ramach nowoczesnego rolnictwa Europy i Ameryki, a także podejmował działania na rzecz unowocześnienia rolnictwa w krajach rozwijających się i tropikalnych. Po powrocie do kraju koordynował prace doświadczalne nad oceną przydatności włoskich ras bydła do poprawy cech użytkowości mięsnej bydła rasy ncb i na tej podstawie opracował „Program rozwoju bydła mięsnego w Polsce”, który od 1995 roku jest konsekwentnie wdrażany.

Prof. Henryk Jasiorowski łącznie opublikował ponad 400 prac, w tym 155 publikacji naukowych, 30 książek i broszur, 44 referaty i doniesienia na kongresy międzynarodowe oraz 113 publikacji popularnych. Był pomysłodawcą i krajowym koordynatorem programu restrukturyzacji produkcji zwierzęcej w Polsce, opracowanego na zlecenie FAO, w wyniku którego powstało trzytomowe dzieło, stanowiące bazę do negocjacji z Unią Europejską.

Jest twórcą szkoły naukowej, był promotorem 26 doktorów, a jego wychowankowie zajmują dziś eksponowane stanowiska nie tylko w Polsce, ale także za granicą w instytucjach międzynarodowych na całym świecie. Profesor był twórcą i dyrektorem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, a także zastępcą sekretarza naukowego V Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Rosyjskiej i Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych, Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Weterynaryjnych i Włoskiej Akademii Nauk. Był wiceprezesem Międzynarodowej Fundacji Mleczarskiej i członkiem Prezydium Europejskiej Federacji Zootechnicznej. Pełnił wiele funkcji społecznych jako ekspert polskiego rolnictwa w różnych gremiach. Obecnie należy do grona doradców Prezydenta RP. Jest organizatorem Fundacji Heifer Project International w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczy w pracach wielu agend rządowych i samorządowych, a także w organizacjach międzynarodowych.

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, włoską nagrodą „Golden Egg”, Medalem Europejskiej Federacji Zootechnicznej, Medalem 50-lecia ONZ, amerykańską nagrodą „Dam West Award” za działalność humanitarną oraz Medalem PAN im. Michała Oczapowskiego. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec