Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Helena
Oberman

Politechnika w Łodzi, 2002 r

Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Politechniki Łódzkiej, wybitnym specjalistą z zakresu mikrobiologii technicznej i biotechnologii.

Urodziła się w Wilnie. W 1951 roku ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1950 roku pracuje na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Chemii Spożywczej w zespole mikrobiologii technicznej. Na wydziale tym doktoryzowała się (1962) i uzyskała stopień doktora habilitowanego (1968). Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano jej w 1977 roku, a w roku 1988 uzyskała tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1973‑1995 była dyrektorem Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, a od 1974 roku także kierownikiem zespołu i specjalizacji mikrobiologii technicznej. Pracowała również jako konsultant naukowy w Zakładzie Doświadczalnym KZF „Pola” (1974‑1981) oraz w Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi (1988‑1991). Odbyła długoterminowe staże naukowe w Czechosłowackiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie im. Karola w Pradze, we Francji (CNRS, Gifsur Yvette), na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, przebywała także na wielu stażach szkoleniowych (RFN, NRD, ZSRR, Szkocja, Holandia).

Cała działalność naukowa prof. Oberman związana jest z mikrobiologią przemysłową. Koncentruje się ona głównie na zagadnieniach: fizjologii i metabolizmu drobnoustrojów o dużym znaczeniu przemysłowym, genetycznym ulepszaniu oraz stabilizacji cech użytkowych mikroorganizmów, optymalizacji warunków przechowywania szczepów przemysłowych, a także izolacji i zwalczania skażeń mikrobiologicznych w materiałach technicznych oraz biodegradacji i korozji prowadzonej przez drobnoustroje.

Prof. Helena Oberman jest współtwórcą krajowej szkoły mikrobiologii i biotechnologii, która skutecznie oddziałuje na postęp w przemyśle spożywczym oraz na kształcenie kadr nie tylko łódzkiej uczelni. Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Oberman oraz kierowanego przez nią zespołu należy: otrzymanie ulepszonych hybrydów i mutantów drożdży przemysłowych; otrzymanie mutantów bakterii fermentacji mlekowej o korzystnych cechach produkcyjnych oraz opracowanie warunków ich przechowywania i stosowania; otrzymanie wysoko produkcyjnych mutantów szczepów nizynotwórczych; otrzymanie stabilnych mutantów – producentów lizyny. Na szczególne podkreślenie zasługuje zorganizowanie przez prof. Oberman kolekcji kultur oraz nadzór nad nią.

Wynikiem prowadzonych przez prof. Oberman badań jest autorstwo i współautorstwo 294 prac, w tym m.in. 72 oryginalnych twórczych (w większości publikowanych w języku angielskim) oraz 10 książek i skryptów. Prof. Oberman była promotorem dziewięciu prac doktorskich (w tym jednej obronionej na Uniwersytecie w Strathclyde) i 48 magisterskich. Opiniowała ponad 100 wniosków o stopnie i tytuły naukowe. Wniosła wielki wkład do kształcenia kadry naukowej i szkolenia pracowników przemysłu spożywczego. W kierowanym przez nią Zespole Mikrobiologii Technicznej pięć osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a trzy – tytuł profesora. Na zlecenie wielu wydawnictw, Komitetu Badań Naukowych i Rad Naukowych oraz jako członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych wykonała łącznie 275 recenzji.

Od 1968 roku do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, od 1973 roku – Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, ponadto jest członkiem trzech Rad Naukowych Instytutów PAN i Branżowych. Przez trzy kadencje była też członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Od 1980 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Drożdżowej (IYC) i Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC). Organizowała i współorganizowała wiele konferencji i sesji naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem rady programowej dwóch czasopism naukowych.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną odznaczona została: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, wieloma odznaczeniami branżowymi, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Honorową miasta Łodzi, odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej i dla Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1997 roku otrzymała Medal im. Michała Oczapowskiego nadany przez Wydział V PAN. Otrzymała trzy nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrodę Ministra Przemysłu i nagrodę zespołową Sekretarza Naukowego Wydziału V PAN. W 1995 roku prof. Helena Oberman przeszła na emeryturę, nadal jednak pracuje w Politechnice Łódzkiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec