Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Henryk
Gulbinowicz

2000 r.

5 października 2000

Promotor – prof. dr hab. Tadeusz Szulc

Ksiądz Kardynał dr Henryk Gulbinowicz jest członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. Duchowieństwa, ds. Ewangelizacji Narodów, członkiem Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski i kanonikiem Kapituły Warmińskiej we Fromborku. Jest autorem prawie 300 prac z zakresu teologii moralnej, historii Kościoła, eklezjologii teoretycznej i praktycznej, antropologii chrześcijańskiej, indywidualnej i społecznej, z ekumenizmu oraz teologii pastoralnej. Jego dorobek to także liczne prace o charakterze popularnonaukowym, do których zaliczyć można wywiady, wprowadzenia do książek innych autorów, a także listy pasterskie i homilie. Był inicjatorem wielu ogólnopolskich bądź regionalnych sympozjów i kongresów teologicznych, w tym Kongresu Pracy (1991) i Kongresu Wsi (1994) oraz organizatorem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 1997 roku, który uświetniony został obecnością we Wrocławiu Ojca Świętego.

Pod auspicjami Metropolity Wrocławskiego odbywają się każdego roku Wrocławskie Dni Duszpasterskie oraz Wrocławskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odgrywały szczególnie doniosłą rolę, jako trybuna niezależnej myśli katolickiej w czasach wszechobecnej cenzury. We Wrocławiu z inicjatywy Kardynała dwukrotnie odbyły się Europejskie Spotkania Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize (1989, 1995). Ważną rolę odegrały też po-wołane przez Wrocławskiego Metropolitę tzw. Uniwersytety Ludowe oraz Instytuty Formacji Chrześcijańsko-Społecznej, których zadaniem jest krzewienie społecznej nauki Kościoła oraz problematyki rodzinnej i etycznej wśród ludności wiejskiej, a także mieszkańców małych miast. Kardynał Gulbinowicz prowadził i prowadzi szeroką działalność ekumeniczną, towarzyszy jej owocny dialog z wyznawcami judaizmu. Dzięki zabiegom wrocławskiego arcypasterza powołane zostały liczne instytucje charytatywne: schronisko im. Brata Alberta, Arcybiskupi Komitet Charytatywny, Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Dom Samotnej Matki.

Za zasługi dla integracji wrocławskiego środowiska akademickiego Kardynał Gulbinowicz uhonorowany został doroczną nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.              

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec