Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Adam
Sroczyński

Politechnika Łódzka, 1995 r.

19 października 1995

Promotor – prof. dr hab. Antoni Siewiński

Prof. Adam Sroczyński, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej, od pierwszych lat powojennych związany z Wrocławiem, gdzie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Adama Sroczyńskiego dotyczą głównie chemii i technologii skrobi. Do szczególnych jego osiągnięć badawczych, stanowiących trwały wkład do nauki światowej, należą: opracowanie oryginalnego sposobu odzyskiwania białka z soku ziemniaczanego (tym pionierskim opracowaniem zainteresował się Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i opublikował je w USA), opracowanie (o dużym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym) ciągłej produkcji dekstryn, zapoczątkowanie prac nad otrzymywaniem skrobi modyfikowanych i uzyskanie wielu preparatów o różnym zastosowaniu praktycznym, badania nad krystalizacją glukozy z soków glukozowych i hydrolu, zainicjowanie w Polsce badań nad enzymatyczną hydrolizą skrobi i opracowanie sposobów otrzymywania enzymatycznych syropów skrobiowych.

Wyniki jego badań składają się na poważny dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace, monografie, podręczniki i patenty. Ma również znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry: jest promotorem 12 doktorów, recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wyróżniony wieloma nagrodami oraz odznaczeniami państwowymi (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL) i resortowymi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec