Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Czesław
Somorowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2001 r.

25 września 2001

Promotor – prof. dr hab. Andrzej Drabiński

W całokształcie dorobku naukowego prof. Czesława Somorowskiego dominuje kompleksowa problematyka gospodarki wodnej na potrzeby rolnictwa z wyodrębnieniem kilku kierunków związanych z zagadnieniami melioracyjnymi a będących na styku różnych dyscyplin naukowych i praktycznych, jak gleboznawstwo i hydrologia oraz technika melioracyjna i elementy teorii systemów i eksploatacji. Dorobek ten obejmuje 135 publikacji, prezentowanych na konferencjach międzynarodowych, w monograficznych publikacjach Międzynarodowej Komisji Nawodnień i Odwodnień (ICID), seminariach Międzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej (HASA) oraz licznych czasopismach naukowych. Prof. Czesław Somorowski był redaktorem naukowym monografii, które wytyczyły nowe zadania dla całej branży melioracyjnej.

Dorobek dydaktyczny prof. Somorowskiego obejmuje wykłady z zakresu melioracji wodnych i kształtowania środowiska na trzech wydziałach SGGW i w Politechnice Białostockiej, a także w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr IMUZ i w ramach Wszechnicy PAN. Prof. Somorowski jest też autorem skryptów i przewodników do ćwiczeń. Był promotorem czterech doktorów oraz opiekunem kilku rozpraw habilitacyjnych. Od 1975 roku jest też aktywnym członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Przez wiele lat był, lub jest nadal, członkiem rad naukowych i naukowo-technicznych instytutów naukowych i naukowo-badawczych oraz rad programowych czasopism naukowych i naukowo-technicznych. W latach 1984–1990 był przewodniczącym Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN i uczestniczył w przygotowaniu materiałów związanych z III Kongresem Nauki Polskiej.

Działalność prof. Czesława Somorowskiego była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Otrzymał m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą i Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Odznakę Zasłużony Pracownik Rolnictwa, a także: nagrody Wydziału V PAN, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Rektora SGGW.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec