Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Wojciech
Witkiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, 2011 r.

Profesor Wojciech Witkiewicz – specjalista chirurg, angiochirurg i transplantolog, organizator i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, twórca i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Człowiek o wybitnych zdolnościach menedżerskich i umiejętnościach kierowania dużymi zespołami ludzi, dzięki którym doprowadził do doskonałego zorganizowania pracy i nowoczesnego wyposażenia szpitala. Szpital od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Wielkim osiągnięciem Profesora jest wyposażenie szpitala w robota chirurgicznego da Vinci, jedynego tego typu urządzenia w Polsce. Wybitny lekarz o wielkim sercu, dla którego najważniejszy jest pacjent. 

Wojciech Witkiewicz urodził się w 1944 r. w Zarzeczu. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1968 r. Stopień naukowy dr n. med. uzyskał w 1974 r., doktora habilitowanego w 1984 r., tytuł naukowy profesora otrzymał w 1996 r. W 1977 r. przebywał na stypendium w Oddziale Transplantologii i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu w Goeteborgu. Do 2007 r. był członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, a od 2006 r. jest członkiem Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu. W 1984 r. został detaszowany, pozostając nadal nauczycielem akademickim, do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, gdzie w latach 1984–1990 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a od 1990 r. Dyrektora Naczelnego. Odpowiada od początku za organizację szpitala i jego funkcjonowanie. W 2006 r. szpital uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Dzięki zaangażowaniu Profesora działalność innowacyjna i naukowo-badawcza stanowi znak firmowy działalności szpitala. 

Profesor sprawował i nadal sprawuje wiele odpowiedzialnych funkcji. Od 1986 r. jest kierownikiem zespołu przeszczepiającego nerki i dokonującego pobrań wielonarządowych. Od 1999 r. był konsultantem regionalnym, a od 2002 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii naczyniowej na Dolnym Śląsku. W latach 1989– –1993 był przewodniczącym Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, 1994–1997 członkiem Komisji Terapii Chirurgicznej Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN, 1998–2000 Prezesem Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych, 2001–2003 Wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2002–2004 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, 2005–2007 przewodniczącym Oddziału Opolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2007–2009 Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2007–2010 członkiem Komitetu Terapii i Nauki o Leku Polskiej Akademii Nauk, 2008–2010 członkiem Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Produkcji Niematerialnej. W 2010 r. założył Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej i jest pierwszym jego Prezesem. Przewodniczący Komitetów Naukowych i Organizacyjnych Zjazdów i Kongresów, m.in. I Zjazdu Transplantacyjnego 1994 r., XXVI Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń w 1996 r., II Zjazdu Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych w 1997 r., IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w 1999 r., 64 Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich we Wrocławiu w 2009 r. 

Działalność naukowa Profesora obejmuje: prace doświadczalne i kliniczne związane z ostrym i przewlekłym niedokrwieniem narządów, diagnostykę schorzeń naczyniowych z wykorzystaniem najnowszych technik obrazowania USG Doppler, angiograę subtrakcyjną, angio-MRI, angio-TK wielorzędowe, taktykę postępowania chirurgicznego, kardiologicznego, anestezjologicznego w leczeniu chorych z pękniętymi i objawowymi tętniakami aorty brzusznej oraz miażdżycą tętnic obwodowych, badania nad operacyjnym leczeniem niedokrwienia mózgowia spowodowanym zwężeniem tętnic szyjnych, badania nad brynolitycznym i trombolitycznym leczeniem zatorów i zakrzepów układu tętniczego i żylnego, chirurgię klasyczną przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i nadciśnienia wrotnego oraz chirurgię małoinwazyjną laparoskopową i robotową, chirurgię onkologiczną (rak sutka, jelita grubego, żołądka i trzustki), chirurgię endokrynologiczną, szczególnie chirurgię tarczycy, nadnerczy i trzustki, chirurgię urazową i urazy wielonarządowe, transplantologię i związane z nią zagadnienia immunologiczne, autotransfuzję i hemodilucję w chirurgii. Kierownik 8 uczelnianych grantów naukowych i 9 KBN. Był również Głównym Badaczem Międzynarodowych Programów Badania Leków: VAN-GOGH, PADMA, AMADEUS, TOPICAL I, PEGASUS, EINSTEIN, TANMARIS, BIO-PAD201, SAVE-ABDO, ACELLA i innych. 

Autor lub współautor 213 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 458 prac wygłoszonych na zjazdach i kongresach. Autor tłumaczenia z języka angielskiego dwóch rozdziałów pierwszego polskiego wydania MSD Manual, a także współautor podręczników: „Chirurgia naczyń wieńcowych” oraz „Chirurgia tętnic i żył obwodowych”. Swą ogromną wiedzę medyczną i bogate doświadczenie łączy z talentem dydaktycznym. Pod jego kierunkiem 63 lekarzy uzyskało specjalizację z chirurgii. Jest promotorem 17 prac doktorskich, recenzentem 16 prac habilitacyjnych, 18 prac do tytułu naukowego profesora oraz autorem 4 recenzji do tytułu Doctor Honoris Causa. Od 1984 r. nieprzerwanie opiekun Studenckiego Koła Naukowego Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przy WSS, a od 2002 r. wykładowca na Wydziale Zdrowia Publicznego AM. Członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Angiologicznego”, „Polsko-Francuskiego Przeglądu Angiologicznego”,„Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Angiologicznego”oraz członek Rady Naukowej polskiej edycji kwartalnika„Current Medical Literature – Chirurgia”. Od 2007 r. członek Rady Redakcyjnej „SEPSIS”, a od 2010 r. członek Rady Naukowej kwartalnika „Forum Zakażeń”. W latach 1998–2009 członek Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, a w latach 2000–2002 Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE”. 

Członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. Założyciel pierwszego polskiego klubu Rotary we Wrocławiu i pierwszy jego Prezydent. Laureat wielu nagród, odznaczeń i tytułów. Odznaczony przez Benedykta XVI Orderem Św. Sylwestra, najwyższym odznaczeniem papieskim przyznawanym osobom świeckim. Ambasador Wrocławia 2011. 

Z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu łączy Profesora ścisła i wieloletnia współpraca. Profesor jest kierownikiem projektu kluczowego „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, nansowanego z funduszy europejskich. Jest to projekt interdyscyplinarny, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym i Akademią Medyczną we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz PAN. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec