Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Andrzej
Mazur

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) we Francji, 2014 r.

Naukowiec o wybitnych osiągnięciach w zakresie żywienia i pato zjologii zwierząt i człowieka, uznany organizator pełniący szereg odpowiedzialnych funkcji, zaangażowany w kierowanie rozwojem naukowym młodej kadry, intensywnie i twórczo współpracując z pracownikami naukowymi polskich jednostek naukowych, przyczynia się do promowania nauki polskiej na arenie międzynarodowej. 

Profesor Andrzej Mazur urodził się 25 lipca 1955 roku w Częstochowie. Studia weterynaryjne ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1978 roku. W 1986 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie w ClermontFerrand (Francja). Zatrudniony w Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) w centrum badawczym Clermont/ Theix/Lyon, aktualnie na stanowisku Directeur de Recherche, gdzie pełni funkcje kierownika ekipy badawczej w jednostce „Żywienie człowieka”. Tytuł naukowy profesora RP uzyskał w 2006 roku. 

Zainteresowania naukowe profesora Mazura w pierwszym okresie jego działalności naukowej dotyczyły chorób metabolicznych przeżuwaczy, następnie ukierunkowały się w stronę prewencji żywieniowej zaburzeń metabolicznych i wynikających z nich chorób przewlekłych u ludzi, głównie chorób naczyniowych i procesów zapalnych. Są to zarówno badania podstawowe nad mechanizmami działania mikroskładników pokarmowych, jak i interwencje żywieniowe mające na celu ocenę ich biodostępności, efektów zjologicznych i skuteczności w prewencji. Należy tu też podkreślić jego znaczące przywiązanie do badań stosowanych, o czym świadczy bogata współpraca z licznymi producentami produktów rolnospożywczych. 

Imponująca aktywność naukowa profesora Mazura zaowocowała licznymi publikacjami. Jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w naukowych pismach międzynarodowych, m.in. w „American Journal of Clinical Nutrition”, „Journal of Nutrition”, „Journal of Agricultural and Food Chemistry”, „American Journal of Physiology”, „Journal of Physiology”, „Journal of Dairy Science”, „Nature Communications”, „PLOS One”. Należy podkreślić, że w dużej mierze prace te zostały zrealizowane wspólnie z jednostkami badawczymi z różnych krajów i w projektach międzynarodowych, co świadczy o otwartości i umiejętności konstruktywnej współpracy profesora Mazura. Jest również autorem lub współautorem licznych publikacji popularnonaukowych, rozdziałów w monogra ach naukowych oraz publikacji w materiałach konferencyjnych. Profesor Mazur wielokrotnie był zapraszany jako wykładowca na polskie i zagraniczne uczelnie. 

Działalności naukowej towarzyszy wyjątkowa aktywność organizacyjna. Profesor Mazur jest od założenia w 1992 roku członkiem Centrum Badań nad Żywieniem Człowieka (CRNH) regionu Auvergne, gdzie od wielu lat pełni funkcję koordynatora tematyki „żywienie, prewencja chorób naczyniowych i zespołu metabolicznego”. Jest również od wielu lat członkiem międzynarodowego stowarzyszenia badań nad magnezem (SDRM), w którym pełnił funkcję prezydenta, a aktualnie jest jego wiceprezydentem. Z tego tytułu był wielokrotnie współorganizatorem kongresów i sympozjów naukowych krajowych i międzynarodowych. Profesor Mazur od 2007 roku pełni funkcję głównego redaktora międzynarodowego pisma naukowego „Magnesium Research” i od 2012 roku redaktora działu „Żywienie” w „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”. Jest również członkiem rad wydawniczych licznych pism naukowych. Profesor Mazur jest często zapraszanym ekspertem do prac w komisjach oceniających projekty naukowe, jednostki badawcze oraz w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych we Francji, Polsce jak i w innych krajach. W obecnej kadencji jest członkiem komitetu ekspertów we francuskiej Narodowej Agencji ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy (ANSES). 

Należy podkreślić, że profesor Mazur nieprzerwanie podtrzymuje więzi z macierzystą uczelnią. Wielokrotnie wygłaszał i organizował wykłady naukowców z zagranicy oraz od lat zaprasza do swojej jednostki studentów, doktorantów, doktorów i profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, również w programach wymian bilateralnych i europejskich. Owocem współpracy naukowej z profesorem Mazurem są liczne wspólne publikacje naukowe oraz dwie współpromotorskie prace doktorskie. 

Profesor Mazur został odznaczony Medalem Honorowym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2002 roku, Medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” w 2005 roku oraz Medalem Warszawskiej Szkoły Fizjologii Zwierząt „Za Zasługi dla Rozwoju Nauk Fizjologicznych” w 2012 roku. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec