Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Václav
Rehout

Profesor Václav Rehout wybitnym uczonym w dziedzinie nauk genetyczno-biologicznych, a ściślej w genetyce zwierząt, genetyce fizjologicznej, biotechnologii, bioróżnorodności i chowie bydła. Urodził się w 1943 roku. Studia zootechniczne ukończył w 1970 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Pradze. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt w Czeskich Budziejowicach, gdzie doktoryzował się w 1979, habilitował w 1988 roku, a tytuł profesora otrzymał w 1996 roku.

Członek Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych i Czeskiej Akademii Nauk, licznych rad naukowych instytutów i wydziałów, członkiem rady redakcyjnej Journal of Applied Biomedicine oraz przewodniczącym rady redakcyjnej czasopisma Scientific Pedagogical Publishing. Wyróżniony 11. odznakami, medalami i dyplomami  uczelni Czech oraz Słowacji oraz Medalem Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 

Jego dorobek naukowy obejmuje 450 opracowań w tym 160 oryginalnych prac twórczych, 45 monografii i opracowań zwartych, w tym 13 podręczników i skryptów, blisko 170 referatów i doniesień naukowych, 41 artykułów naukowych i popularnych. Był organizatorem 30. międzynarodowych konferencji naukowych, kierował lub był głównym wykonawcą 18 projektów naukowo-badawczych zlecanych przez Ministerstwo. Pod Jego kierunkiem 17 osób uzyskało stopień doktora.

Opracował modele wczesnego krycia jałówek i parametry wzrostu młodego bydła w różnych fazach wzrostu i rozwoju.  Na bliźniętach jedno- jak i dwuzygotycznych szacował parametry wzrostu młodego bydła w aspekcie selekcji buhajów. Duże uznanie znalazły Jego badania nad genetycznym uwarunkowaniem parametrów fizjologicznych krwi u bydła. Wiele badań poświęcił również przeżywalności krów mlecznych. Szeroką współpracę międzynarodową prowadził w zakresie ochrony zasobów genowych bydła. Oszacował dystans genetyczny pomiędzy europejskimi rasami bydła czerwonego i restytuował rasę czeską czerwoną. Prowadzi też badania nad oznaczaniem markerów genetycznych, które mogą być wykorzystane w doskonaleniu cech użytkowych bydła.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec