Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Christian
Schiefer

Christian SCHIEFER urodził się w 1944 roku w Chemnitz w Niemczech. W latach 1963–1968 studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu w Lipsku, uzyskując stopień dyplomowanego rolnika. W latach 1972–1973 odbył studia specjalizacyjne z hodowli roślin na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, gdzie w latach 1975–1979 był aspirantem naukowym.

 

W 1979 roku uzyskał stopień doktora rolnictwa w dziedzinie hodowli roślin nadany przez Radę Naukową Uniwersytetu Marcina Lutra, a osiem lat później Ministerstwo Rolnictwa NRD nadało dr Christianowi Schieferowi tytuł honorowy „Zasłużony Hodowca”. W latach 1968–1969 pracował jako hodowca w Stacji Hodowli Roślin Motterwitz w Kombinacie Nasienno-Sadzonkarskim w Quedlinburgu, w latach 1987–1991 w Stacji Hodowli Roślin w Plaussig na stanowisku kierownika zespołu ds. hodowli i doświadczalnictwa lucerny, soi, łubinów, kukurydzy, pszenicy i żyta. W tym czasie był współpracownikiem naukowym Katedry Uprawy Roli i Roślin na Uniwersytecie w Halle. Od 1992 roku pracuje w Krajowym Zakładzie Rolniczym w Saksonii. Początkowo kierował Działem ds. Organizacji i 

Doświadczalnictwa w ośmiu stacjach doświadczalnych w Saksonii, a od 2003 roku zostało mu powierzone kierownictwo całego działu nasiennictwa i odmianoznawstwa w Saksonii.

Dr Christian Schiefer jest autorem bądź współautorem ponad 60 prac naukowych i popularnonaukowych, głównie z zakresu hodowli i nasiennictwa roślin pastewnych, ze szczególnym uwzględnieniem traw, koniczyny czerwonej i lucerny siewnej, a także współautorem dwóch podręczników z nasiennictwa traw i motylkowatych drobnonasiennch. Jest też współtwórcą pięciu odmian lucerny siewnej. Pod jego merytoryczną opieką pięciu studentów wykonało prace dyplomowe na Uniwersytecie w Halle. Prowadził seminaria naukowe z dyplomantami na Uniwersytecie w Halle, wykonywał wiele tłumaczeń opracowań z języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego dla czasopisma naukowego „Landwirtschaftliche Zentralblat”.

 

Od 1993 roku dr Christian Schiefer aktywnie współpracuje z COBORU w Słupi Wielkiej i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. W 1998 roku nawiązał ścisłą współpracę z Wydziałem Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Współpraca ta obejmuje: wspólne prowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach niemieckiego i polskiego programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, pomoc naukowo-techniczną, wykłady w ramach seminariów naukowych Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, praktyczne szkolenie studentów Wydziału Rolniczego w Stacji Doświadczalnej w Kollitsch w zakresie nowoczesnego chowu bydła, trzody chlewnej i produkcji roślinnej. Dr Schiefer zdobył w Rządzie Federalnym Niemiec środki na praktyczne szkolenie studentów. Od 1998 roku do chwili obecnej dwutygodniowe praktyki odbyło 90 studentów.

 

Dzięki staraniom dr. Schiefera Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin i Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa kupiły po promocyjnej cenie dwa kombajny poletkowe oraz otrzymały bezpłatnie dwa siewniki do siewu doświadczeń poletkowych. W ramach programu dostosowawczego Polski do UE w zakresie nasiennictwa powstał z udziałem wrocławskiej AR Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który pod nadzorem COBORU realizuje pilotażowy program PDO. Polska do realizacji tego programu przyjęła saksoński model organizacyjny, na co duży wpływ miała ścisła współpraca z dr. Schieferem.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec