Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Pavel
Vlasák

Jest znanym naukowcem, cenionym specjalistą w zakresie hydrotransportu i reologii, autorem wielu publikacji, byłym wiceprezydentem Czeskiej Akademii Nauk, profesorem Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Poza działalnością naukową i dydaktyczną Profesor odniósł również sukcesy w sporcie – pięciokrotnie został czechosłowackim mistrzem w szermierce zespołowej.

Profesor Pavel Vlasák urodził się w 1941 roku w Pradze. Ukończył studia na kierunku gospodarka wodna i budowle wodne na Wydziale Budownictwa Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze w roku 1963. Od tamtej pory pracuje w Instytucie Hydrodynamiki Czechosłowackiej Akademii Nauk (obecnie Instytut Hydrodynamiki Czeskiej Akademii Nauk). W latach 1969–1970 wziął udział w międzynarodowych kursach z inżynierii hydraulicznej i hydrologii w Delft (Holandia), gdzie studiował teoretyczną i eksperymentalną hydraulikę pod kierunkiem prof. M.B. Abbotta, twórcy hydroinformatyki. W roku 1974 prof. Vlasák obronił pracę doktorską pt. „Poprzeczne siły działające na cylindryczną kapsułę przenoszoną przez płyn w poziomej rurze”, a w 2001 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Przepływ kapsuł przenoszonych przez płyn w rurach”. W roku 2009 został mianowany profesorem w dziedzinie gospodarki wodnej i budowli wodnych Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. W latach 1991–1994 prof. Vlasák pełnił funkcję kierownika Katedry Mechaniki Płynów i Systemów Rozproszonych, od 1990 do 1997 był zastępcą dyrektora, a w latach 1994–1997 przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hydrodynamiki Czeskiej Akademii Nauk. Dyrektorem tego instytutu był Profesor w latach 1997–2005, obecnie jest jego wicedyrektorem.

Od 1989 do 1990 roku Profesor pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Izby Wybranych Przedstawicieli Czeskiej Akademii Nauk, a w latach 1990–1993 był sekretarzem naukowym, członkiem Prezydium Czeskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu ds. Zarządzania Instytutami Czeskiej Akademii Nauk. Od 1993 roku Profesor jest członkiem Akademickiego Zgromadzenia Czeskiej Akademii Nauk. W latach 1993–2001 wchodził w skład Rady ds. Nauk Czeskiej Akademii Nauk oraz był jej wiceprezydentem od 2001 do 2005 roku.

Profesor Pavel Vlasák sprawował funkcję wiceprezydenta Agencji ds. Grantów Czeskiej Akademii Nauk w okresie 1994–1997, a od 1993 roku był członkiem Rady Ekonomicznej Czeskiej Akademii Nauk. W latach 2005–2009 był wiceprezydentem Czeskiej Akademii Nauk, a w roku 2009 został wybrany do Rady ds. Nauk Czeskiej Akademii Nauk. W okresie 2006–2010 Profesor wchodził w skład Rady Badań i Rozwoju Republiki Czeskiej.

Zainteresowania naukowe prof. Vlasáka skupiają się na mechanice płynów i systemach rozpraszania energii w budownictwie wodnym. Specjalizuje się w reologii i przepływie zawiesin w rurociągach, sedymentacji i transporcie rumowiska w otwartych kanałach, transporcie rurowym, gospodarce wodnej i ochronie środowiska. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji w czasopismach i materiałach pokonferencyjnych. W roku 1987 otrzymał Nagrodę Czechosłowackiej Akademii Nauk za wyniki badań nad rurowym transportem hydraulicznym.

Profesor wykładał transport rurowy na Uniwersytecie w Zilina. Obecnie prowadzi wykłady na Wydziale Transportu Jana Pernera na Uniwersytecie w Pardubicach. Był członkiem Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze oraz członkiem Rady Naukowej tejże uczelni. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego komisji doktorskiej w dyscyplinach mechaniki płynów, termodynamiki, hydrologii i gospodarki wodnej.

Profesor jest członkiem Akademii Inżynierii Republiki Czeskiej, prezydentem Stowarzyszenia Transportu Rurowego, członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Morskich i Polarnych, jednym z pierwszych członków Międzynarodowego Towarzystwa Rurowego Transportu Podziemnego. Profesor reprezentuje Czeską Republikę w organizacji INTEROCEANMETAL. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych następujących czasopism: „Journal of Hydrology and Hydromechanics”, „Engineering Mechanics”, „Mining Journal”.

Nieustanna współpraca Profesora z Polską, szczególnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, jego pomoc w eksperymentach naukowych i technicznych zasługują na uznanie. Prof. Vlasák wielokrotnie pomagał młodym naukowcom podczas ich pobytu w Pradze oraz wspierał inicjatywy Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Za swą postawę odznaczony został medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz otrzymał odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec