Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Leopold
Verstraelen

Profesor Leopold Verstraelen jest matematykiem o światowym uznaniu, specjalistą z geometrii różniczkowej, autorem pięciu podręczników dla studentów. Dwie uczelnie uhonorowały go zaszczytnym tytułem doktora honoris causa. Profesor wypromował kilkunastu doktorów nauk matematycznych, wśród Jego uczniów znajdują się matematycy wielkiego formatu tacy jak Franki Dillen i Luc Vrancken. Natomiast pracownicy Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zawsze mogli liczyć na wszechstronne wsparcie i życzliwość Profesora.

Profesor Verstraelen urodził się 9 lipca 1948 r. w Antwerpii (Belgia). W 1971 r. ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (K.U. Leuven) i został wyróżniony nagrodą U.C. – European Research Associates Best Student in the Exact Sciences. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych – Diploma of Doctor in Sciences, Group Mathematics. W 1976 r. został zatrudniony w K.U. Leuven na stanowisku profesora matematyki.

Zainteresowania naukowe Profesora, skoncentrowane na zagadnieniach związanych z zastosowaniem geometrii różniczkowej w ogólnej teorii względności i grawitacji, na klasycznej, a także lokalnej i globalnej geometrii różniczkowej, zaowocowały znakomitym dorobkiem publikacyjnym. Profesor Verstraelen jest autorem około 260 pozycji wydawniczych, w tym: monografii, rozdziałów w monografiach, podręczników akademickich oraz artykułów, wśród których 54 zostały opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Ponadto Profesor jest współwydawcą dziesięciu tomów z serii Geometry and Topology of Submanifolds (World Scientific, Singapore) oraz dwóch tomów z serii Handbook of Differential Geometry (Elsevier Science, Amsterdam).

W czasie swojej 32-letniej pracy w K.U. Leuven pełnił różne funkcje, m.in. był kierownikiem Katedry Matematyki, członkiem Rady Wydziału Nauk, wielu komitetów programowych imprez naukowych oraz Uczelnianej Rady Towarzystwa Profesorów Flamandzkich, kierownikiem Grupy Nauk Ścisłych na Uniwersytecie Katolickim w Brukseli, dyrektorem the Brussel – Leuven Research Center PADGE (Pure and Applied Differential Geometry) oraz członkiem the Accademia Peloritana at Messina (Sycylia). Za działalność naukową oraz osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych został uhonorowany licznymi tytułami: Professor Honoris Causa of the University of Bucharest, Professor Honoris Causa of the Institute for Applied Mathematics and Information Technologies at Lysá nad Labem, Doctor Honoris Causa of the International Sophus Lie Centre at Moscow and at Minsk oraz Doctor Honoris Causa of the University of Kragujevac.

Profesor Leopold Verstraelen był organizatorem lub współorganizatorem wielu międzynarodowych konferencji oraz seminariów z geometrii różniczkowej i jej zastosowań. Zapraszał do uczestnictwa w nich matematyków z Polski, w tym również z naszej uczelni. Wspierał ich również poprzez przekazywanie informacji o najnowszych osiągnięciach, problemach i tematach badawczych podejmowanych w ośrodkach naukowych o światowej renomie oraz poprzez proponowanie i realizowanie wspólnych badań.

Bardzo ważna, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, była pomoc Profesora w przekazywaniu do Polski najnowszej literatury naukowej. Pod Jego kierownictwem w latach 1984–2009 matematycy polscy, a wśród nich także pracownicy naszej uczelni, mogli prowadzić badania naukowe w K.U. Leuven, m.in. dzięki przyznawanym im grantom Belgijskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej lub K.U. Leuven. Z krótko- i długoterminowych staży korzystali zwłaszcza młodzi naukowcy z Katedry Matematyki.

Profesor Verstraelen był wielokrotnie zapraszany do Polski, również do Wrocławia. Był gościem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej oraz Katedry Matematyki naszej uczelni. Pierwszy raz przybył do Wrocławia w lipcu 1979 r., a ostatnio w sierpniu 2009 r. – był wówczas gościem Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas pobytów w stolicy Dolnego Śląska poza wystąpieniami naukowymi wygłaszał również wykłady dla studentów matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim (w ramach programu TEMPUS) dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec