Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Borkowski

Urodził się 12 lipca 1926 r. w Gawryłowcach na Wileńszczyźnie. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Już w czasie studiów w 1950 r. rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Katedrze Gleboznawstwa kierowanej przez prof. dr. hab. Jana Tomaszewskiego i pod jego promotorstwem doktoryzował się na podstawie rozprawy „Studia nad utworami glebami pyłowymi i pylastymi Śląska” i w 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk rolno-leśnych. Habilitował się w roku 1967 na podstawie rozprawy „Gleby brunatne Sudetów” uzyskując stopień docenta. W 1979 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1993 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Dorobek naukowy obejmuje 110 publikacji, w tym 30 stanowią oryginalne prace twórcze. W całokształcie dorobku naukowego można wyodrębnić następujące kierunki badawcze: kartografia, klasyfikacja i geneza gleb, degradacja i ochrona środowiska glebowego, gleby łąkowe i czynniki kształtujące żyzność i urodzajność gleb oraz gleby górskie Sudetów i ich zagospodarowanie. Jest współautorem Mapy Gleb Polski 1:300 000, map glebowych 1:100 000 wielu powiatów Dolnego Śląska, mapy gleb Karkonoskiego Parku Narodowego 1:10 000 i 1:25 000 oraz Albumu Gleb Polski i Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego. Jest współautorem 1 podręcznika i 2 skryptów do ćwiczeń z gleboznawstwa. Był promotorem 4 prac doktorskich i sprawował opiekę nad kilkudziesięcioma pracami magisterskimi.

W latach 1979–1982 był kierownikiem Zakładu Gleboznawstwa. Od roku 1987 kierował Zakładem Gleb Darniowych i Górskich. Był zatrudniony również w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od roku 1999 jest honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (przez dwie kadencje pełnił funkcje przewodniczącego Sekcji Sudeckiej i zastępcy przewodniczącego Komitetu). Był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego, członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych. Jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego i Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich oraz członkiem Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Brał udział w kongresach Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego w Bukareszcie i Moskwie oraz w konferencji Międzynarodowej Organizacji Ochrony Gleb w 1996 r. w Bonn.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 24 listopada 2011 roku, pochowany został na  cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec