Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof
Borysławski

Urodził się 25 sierpnia 1949 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, a od 1953 r. mieszka we Wrocławiu. W roku 1967 zdał maturę w V LO i rozpoczął studia biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1972 r., otrzymując dyplom magistra biologii ze specjalnością antropologia.

Doktorat w zakresie biologii – antropologii uzyskał w 1978 r. w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod opieką prof. Tadeusza Krupińskiego, na podstawie dysertacji pt. „Badania antropologiczne dzieci wrocławskich od urodzenia do 2. roku życia”, a w 1994 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie antropologii, przedkładając pracę pt. „Społeczno-ekonomiczne i biologiczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci wrocławskich do drugiego roku życia”.

W roku 1999 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UWr. W lutym 2009 r. został zatrudniony jako profesor wizytujący, a od października jako profesor nadzwyczajny w nowo powstałym Zakładzie Antropologii Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rezygnując po 37 latach z pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Pełni obecnie funkcję kierownika Zakładu.

Prowadzi interdyscyplinarną współpracę antropologów z przedstawicielami nauk pokrewnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień: rozwoju osobniczego (ontogeneza) człowieka, szczególnie najwcześniejszych etapów życia, a także okresu starzenia się; wiele wyników tych badań znalazło praktyczne zastosowanie w pediatrii i gerontologii; antropologii społecznej i ekologii człowieka – problematyka uwarstwienia i awansu społecznego oraz związków pomiędzy cechami biologicznymi a statusem społeczno-ekonomicznym; biologii i demografii paleopopulacji – poszukiwania związków pomiędzy zachowanymi cechami biologicznymi a kondycją biologiczną populacji wymarłych.

Jest autorem 78 opracowań, w tym: 29 to recenzowane oryginalne prace twórcze, 11 – recenzowane rozdziały w monografiach, 31 prac nierecenzowanych i komunikatów konferencyjnych, 3 prace popularnonaukowe (4 wyróżnione w JCR). Był kierownikiem 5 grantów badawczych.

Wypromował 230 magistrów. Był promotorem 8 ukończonych doktoratów.

Krzysztof Borysławski jest współorganizatorem interdyscyplinarnych warsztatów pod nazwą Wrocławskie Forum Antropologiczne, pomysłodawcą i głównym realizatorem uruchomionego w roku 2002 Muzeum Człowieka przy Katedrze Antropologii UWr. Brał udział w pracach licznych komisji senackich i wydziałowych. Członek Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu (1996–2006), a od 2003 r. jej wiceprzewodniczący.

Był sekretarzem redakcji czasopism: „Materiały i Prace Antropologiczne” (1974–1975), „Studies in Physical Anthropology” (1975–1993) oraz członkiem Rady Redakcyjnej „Monografie Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk”(1996–2006).

W latach 1996–2002 był prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych, a w latach 1999–2009 kierował Katedrą Antropologii UWr. Jego zasługą było wydzielenie Katedry ze struktury Instytutu Zoologicznego i jej przekształcenie w samodzielną jednostkę organizacyjną.

Był wyróżniony między innymi brązową odznaką „Zasłużony dla Miasta i Województwa Wrocławskiego” (1981 r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec