Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jadwiga
Biernat

Urodziła się 24 października 1944 r. w Świątkowicach w województwie łódzkim. Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu w roku 1962. W latach 1962–1967 studiowała na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra farmacji, specjalizacja: analiza farmaceutyczna. Od roku 1967 do chwili obecnej jest zatrudniona jako nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2005 r. pracuje także w Zakładzie Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ wybranych herbicydów na podstawowe składniki chemiczne ziarna pszenicy”. Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w dziedzinie bromatologii otrzymała na tej samej Uczelni w 1991 r. po przedłożeniu dysertacji habilitacyjnej pt. „Wpływ wybranych składników pokarmowych na hipolipemiczne działanie fenofibratu”. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk farmaceutycznych uzyskała w 2004 r. Stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymała w 2007 r., a profesora zwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku 2008. W latach 1998–2009 pełniła funkcję kierownika Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od roku 2006 do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Zakładu Żywienia Człowieka Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Odbyła kilkutygodniowe staże naukowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Politechnice Gdańskiej.

Jest członkiem Komitetu Żywienia Człowieka PAN oraz Komisji Higieny Żywności i Żywienia, również Komisji Dietetyki Komitetu Żywienia Człowieka PAN, Komisji Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Gazeta Farmaceutyczna”.

Promotor 5 doktorantów, w tym 3 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wykonała 11 recenzji w przewodach doktorskich oraz 4 recenzje w przewodach habilitacyjnych i w ocenie dorobku naukowego na tytuł profesora nadzwyczajnego. Recenzentka ponad 30 publikacji naukowych oraz ponad 90 projektów badawczych (grantów) MNiSzW. Kierowała lub była współwykonawcą 6 grantów MNiSzW.

Jest autorką bądź współautorką ponad 300 publikacji naukowych, w tym 3 skryptów i 13 książek z dziedziny nauki o żywności i człowieka. Prace ukazywały się w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, a także były prezentowane na około 50 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Jest specjalistką w zakresie badań jakości odżywczej i zdrowotnej żywności (wykrywanie zanieczyszczeń toksycznych w żywności) oraz oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w populacjach ludzi zdrowych i chorych w aspekcie występowania u nich żywieniowych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych lub możliwości zastosowania skutecznej terapii dietetycznej. Zajmuje się także badaniem skutków interakcji pomiędzy lekami a składnikami odżywczymi i nieodżywczymi pokarmów oraz oceną współdziałania składników aktywnych suplementów diety i składników pokarmowych.

Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Ignacego Łukasiewicza oraz Medalem „Academia Medica Vratislavensis”. Wyróżniono ją 27 nagrodami Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz 2 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec