Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Bieniek

Urodził się 9 lipca 1953 r. w Rzeszowie. Szkoły podstawową i średnią ukończył w Nowym Sączu. W roku 1973 podjął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Archimedes” we Wrocławiu na stanowisku asystenta Głównego Konstruktora ds. Elektrycznych. W latach 1974–1979 studiował na Oddz. Mechanizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął bezpośrednio po studiach w Zakładzie Eksploatacji Maszyn Rolniczych, kierowanym przez prof. Jana Bogdanowicza. Pod jego kierunkiem w roku 1988 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Badania cech fizycznych oraz właściwości omłotowych wybranych mieszańców kukurydzy nasiennej”. Stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 2003 na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. „Proces separacji ziarna zbóż na sicie daszkowym w zmiennych warunkach pracy”. W 2005 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W lutym 2011 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych Od 2009 r. pełni obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej.

Jego dorobek naukowy obejmuje 114 publikacji naukowych, w tym 68 oryginalnych prac twórczych. Jest autorem i współautorem 6 patentów i zgłoszeń patentowych. Wypromował 2 doktorów i 38 magistrów. Recenzował 4 projekty badawcze MNiSW i 3 projekty celowe dla NOT. Na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Czechach i Ukrainie przedstawił 54 doniesienia naukowe.

Obszar jego zainteresowań naukowych koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z budową oraz eksploatacją maszyn rolniczych i dotyczy szczególnie agrofizyki, badań maszyn do zbioru i obróbki kukurydzy, oceny maszyn rolniczych przy wykorzystaniu Wskaźnika Wartości Użytkowej oraz badań zespołów czyszczących kombajnów zbożowych pracujących na pochyłościach.

Był kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez MNiSW. W 2006 r. został nagrodzony nagrodą II stopnia Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki zrealizowane w 2005 r.”.

Na uwagę zasługuje jego duże zaangażowanie w proces rekrutacji, bowiem od początku pracy w Instytucie brał udział w rekrutacji studentów na I rok studiów – ogółem uczestniczył w Komisji Rekrutacyjnej 24 razy. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. rekrutacji.

Działa w wielu towarzystwach naukowych: od 2004 r. jest przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, a w 2008 r. został wybrany na członka Zarządu Głównego PTA, od 1999 r. członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Inżynierii Rolniczej, należy do Stowarzyszenia Inżynierów Techników Rolnictwa (SITR), pełni funkcję przewodniczącego sekcji w Instytucie Inżynierii Rolniczj UP we Wrocławiu Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które powstało w 2000 r.; od momentu jego założenia jest jego prezesem. Od 2004 r. pełnił funkcję prezesa, a od 2008 r. wiceprezesa Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „FUNDAR”.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz 9 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za działalność naukową i 5 za działalność organizacyjną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec