Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Szpindor

Urodził się 23 grudnia 1924 r. w Przemyślu. Studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Wrocławskiej ukończył w roku 1951. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał na podstawie rozprawy pt. „Metoda obliczania okresowych odpływów jednostkowych z małych zlewni sudeckich” (1963), a doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Gospodarczy bilans wodny w podejmowaniu decyzji z zakresu zaopatrzenia w wodę rolnictwa” (1963) przyznała mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych zaś Rada Państwa w roku 1976.

Jeszcze w czasie studiów, w roku 1947, podjął pracę zawodową. Po uzyskaniu dyplomu zatrudniony był w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu na stanowisku kierownika Pracowni Techniki Sanitarnej, a od roku 1955 starszego projektanta.

Pracę na wyższych uczelniach rozpoczął w roku 1951 w wieczorowej Szkole Inżynieryjnej we Wrocławiu. W grudniu 1954 r. rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w ówczesnej Katedrze Budownictwa Wodnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, awansując na stanowiska: adiunkta (1963), docenta (1968) i profesora (1976). W październiku 1991 r. – na własną prośbę – przeszedł na emeryturę.

W latach 1969–1972 był prodziekanem, a w kadencji 1972–1975 dziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. Był w grupie współorganizatorów Instytutu Budownictwa Rolniczego w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, którego dyrektorem był w latach 1973–1983 oraz 1987–1989. Od roku 1973 kierował Zakładem Budownictwa Sanitarnego – przekształconym później w Zakład Techniki Sanitarnej Wsi – w macierzystym Instytucie. W latach 1988–1990 był dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Ochrony Środowiska.

W latach 1973–1982 przewodniczył Zespołowi Dydaktyczno-Wychowawczemu dla kierunku melioracje wodne przy Ministrze Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w latach 1975–1981 należał do podobnego zespołu dla kierunku budownictwo. Przez wiele lat był członkiem Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk (Gospodarki Wodnej, Techniki Rolniczej oraz Inżynierii Środowiska). Był też powoływany w skład rad naukowych resortowych instytutów badawczych: Kształtowania Środowiska, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. W tym ostatnim pełnił w latach 1977–1991 funkcję przewodniczącego Rady Naukowej. Był czynnym działaczem stowarzyszeń zawodowych (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych), pełniąc m.in. nieprzerwanie od roku 1978 funkcję przewodniczącego Sekcji Głównej Techniki Sanitarnej Wsi PZITS. Był członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in. tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Rodła, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę Budowniczego Wrocławia, złote odznaki SITWM, PZITS oraz NOT, medal „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”.

Zmarł w 19 stycznia 2001 r. Jest pochowany na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec