Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Szulc

Urodził się 2 stycznia 1942 r. we Włodzimierzu. Państwowe Technikum Rolnicze w Bujnach k. Piotrkowa Trybunalskiego ukończył w roku 1961, a studia na kierunku zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1966 r. Doktoryzował się w 1973 r., habilitował w 1979 r., w 1990 r. uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został w 1995 roku.
Zainteresowania naukowe T. Szulca obejmowały zagadnienia hodowli bydła i produkcji mleka, w tym: wychowu młodego bydła, fizjologicznych i pokarmowych funkcji siary, fizjologii laktacji, uwarunkowań składu i jakości mleka, optymalizacji żywienia krów mlecznych w okresie okołoporodowym, a także technologię opasu młodego bydła. Był inicjatorem wielowątkowych badań nad uwarunkowaniami i właściwościami siary krów, co stało się specjalnością Zakładu oraz badań w zakresie nutrigenomiki u bydła. Zorganizował i wyposażył w nowoczesną aparaturę do oceny i jakości mleka, a także do badań immunogenetyki. . Kierował badaniami w 10 projektach MNiSW, projektami ze środków UE, Ministerstwa Rolnictwa, PAN, a w kolejnych kilku był głównym wykonawcą. Odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Bukareszcie, Helsinkach, Rostocku, Uppsali, Nowym Sadzie, Nitrze, Brnie, USA.
Łącznie opublikował ponad 486 opracowań, w tym ponad 143 oryginalne prace twórcze. Jest współautorem 30 publikacji zwartych, w tym 6 książek, 5 monografii, 7 skryptów dla studentów oraz redaktorem i współautorem 3 podręczników akademickich, w tym „Hodowla bydła” (2005), „Chów i hodowla zwierząt” (2005, 2012), Hodowla zwierząt (2016), Tajemnice mleka (2012, 2020), książki „Jakość kształcenia w szkołach wyższych (2005), a także dwóch wydań dziejów uczelni.
Wypromował 8 doktorów, dwóch jego wychowanków jest już profesorami, w tym jeden w Syrii. Opiekował się ponad 100 magistrantami. Był recenzentem 37 rozpraw doktorskich, 32 habilitacyjnych, 39 wniosków o tytuł profesora, 4 wniosków o nadanie doktora honoris causa oraz promotorem 3 doktorów honoris causa. Był recenzentem w 4 przewodach zagranicznych na stopień doktora i tytuł profesora.
Był organizatorem lub współorganizatorem 20 konferencji naukowych i naukowo-technicznych na temat hodowli bydła, rozwoju wsi i rolnictwa oraz konferencji i seminariów poświęconych doskonaleniu edukacji w szkolnictwie wyższym, w tym realizacji Procesu Bolońskiego. Był autorem kilkunastu referatów zamawianych na konferencjach, w tym wygłoszonych w wielu innych uczelniach, na inauguracji roku akademickiego, w Sejmie i Senacie RP.
Działalność społeczna i organizacyjna.
Był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu (2003-2016), wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (2000-2011), członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (1999-2010), członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego - przy Premierze RP (1999-2010, a w latach 2007-2010 wiceprzewodniczącym, członkiem komisji MNiSW – 2005 i 2010 ds. akredytacji jednostek naukowych oraz członkiem w wielu panelach oceny projektów badawczych.
Był podsekretarzem stanu (2003–2004), a następnie sekretarzem stanu - wiceministrem w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (2004–2005), wiceprzewodniczącym Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (2003 –2005), przewodniczącym Rady ds. Procesu Bolońskiego MENiS (2004 –2005), członkiem zespołu Foresighte przy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2004–2005), członkiem Rady Nauki przy Premierze RP (2005), członkiem prezydenckiego zespołu oraz MENiS do opracowania Ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym (2003–2005), członkiem zespołu legislacyjnego KRASP (2005–2008), członkiem prezydium KRASP i przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej – Zespół Boloński KRASP (2005–2008), zastępcą przewodniczącego Rady Fundacji Rektorów Polskich (2006-2021), członkiem Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy KRASP (2006-2016), a w latach 2011-2016 jej przewodniczącym, członkiem Kapituły Programowej Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości BCC (od 2007), członkiem Komitetu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Ministrze Rozwoju Regionalnego (2008–2009).
Pełnił w uczelni wiele funkcji społecznych i organizacyjnych, w tym m.in. był: prodziekanem (1980–1983) i dziekanem Wydziału Zootechnicznego (1983–1986), prorektorem ds. studenckich (1986–1989) i rektorem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1996–2002), przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich (1966–1967), przewodniczącym Rady Szkoły ds. Młodzieży (1970–1972), opiekunem studenckich kół naukowych na wydziale i na uczelni (1966–1976), organizatorem i kierownikiem Studium Podyplomowego Hodowli Bydła (1996–1997), wiceprzewodniczącym Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola (1986–1989), wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych (1996–2002). Był prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła (2000 -2013), inicjatorem utworzenia i pierwszym dyrektorem Instytutu Hodowli Zwierząt (od 2002), kierownikiem Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka (2005-2012)).
Był członkiem Komisji ds. Dydaktyki MEN (1980–1983), członkiem Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji w Zielonej Górze i Legnicy (1997–2000), członkiem zespołu doradców Agencji Nieruchomości Rolnych (2003), członkiem kolegium redakcyjnego „Acta fitotechnica et zootechnica” Uniwersytetu w Nitrze (1998-2014), współinicjatorem powołania pierwszego w Polsce czasopisma internetowego EJPAU, współzałożycielem Fundacji Rektorów Polskich, członkiem założycielem Międzynarodowej Fundacji na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego ( 2001-2018), inicjatorem utworzenia i przewodniczącym Rady Programowej ARBORETUM – Ośrodka Badań Dendrologicznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2002-2019), patronem honorowym Katolickiego Gimnazjum w Henrykowie (2002), inicjatorem i współautorem opracowania „Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu” wydanie 2001 i 2011, przez 30 lat był członkiem Senatu uczelni. Był inicjatorem integracji uczelni Wrocławia (2000 r.), a w 2010 r. koordynatorem utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej.
Był inicjatorem strategicznej rozbudowy bazy dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym budowy Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, centrum dydaktyczno-naukowego na Placu Grunwaldzkim, budowy Pływalni i wielu innych obiektów w uczelni i zakładach doświadczalnych. W kadencji 2006-2012 utworzono 7 zamiejscowych punktów kształcenia oraz 8 nowych kierunków studiów, a liczba studentów wzrosła z 6 do 12 tysięcy. Dokonano też znaczącej zmiany organizacyjnej jednostek uczelni.
Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienia naukowe. Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2006, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2008, doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2009, doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego Krakowie, 2011, członek Słowackiej Akademii Nauk, 2004,, medalem Słowackiej Akademii Nauk „Za rozwój nauk zootechnicznych i międzynarodową współpracę (2012),, Medal Marymontu za działalność na rzecz rozwoju nauk rolniczych (2012), Złoty medal 100- lat stosunków dyplomatycznych Bułgarii i Polski 2019 Złoty medal na Międzynarodowym Salonie Innowacji w Genewie za metodę produkcji bioaktywnego preparatu w mleku krów. Genewa 2012.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2000, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1995, Złoty Krzyż Zasługi 1990, Brązowy Krzyż Zasługi 1987, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2008, Medal Polskiej Akademii Nauk im. Michała Oczapowskiego 2016, Medal „Zasłużony dla rolnictwa” 2008, Srebrny Medal Za zasługi dla Obronność Kraju 2011, Brązowa odznaka im. Janka Krasickiego 1979.
Nagrody: 34 nagród Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu/Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 13 nagród Ministra Edukacji Narodowej/Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym nagrodą Ministra za całokształt działalności 2012, nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację wrocławskiego środowiska akademickiego 2003.
Odznaczenia i wyróżnienia zagraniczne: medal Słowackiej Akademii Nauk „Za rozwój nauk zootechnicznych i międzynarodową współpracę” 2012, medal 160 – lecia Lwowskiego Narodowego Agrarnego Uniwersytetu 2011, medalem im. „Profesora Koubka” Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach 2008, medalem 90 – lecia Mendlowskiego Uniwersytetu Rolniczo - Leśnego w Brnie 2010, medal 100-lecia Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie im. Stefana Gdyńskiego 2000, medal Rosyjskiego Związku Rektorów 2004, Honorable Ambasador for Word Wide Sires 2004, statuetkę „Monastyr Aleksandra Newskiego” Konsula Honorowego Bułgarii – „Za współpracę” 2009, Medal Wydziału Rolniczego Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach 2012, Złoty medal Konsula Honorowego Bułgarii w Polsce 2017.
Odznaczenia i wyróżnienia, regionalne, resortowe i organizacji społecznych: odznaka „Zasłużony dla województwa legnickiego” 1997, odznaka „Zasłużony dla województwa leszczyńskiego” 1985, odznaka „Zasłużony dla województwa zielonogórskiego” 1979, medal „Za zasługi w rozwoju miasta Bełchatowa” 1978, medal „Zasłużony dla Miasta Nysa” 1996, medal „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej” 2000, medalem PROPTER MERITA Fundacji Rektorów Polskich 2012, odznaka „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej” 2001, medal Kuratora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 2005, nagroda CENTAURA Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Poznań 2005, nagroda - wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego 2005, Złota Odznaka Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego – 2008, złoty medal za działanie na rzecz uspołecznienia hodowli bydła w Polsce 2007, medal 100 – lat Kontroli użytkowości bydła w Polsce 2004, medalem 60-lecia Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie 2010, medal 50-lecia Inseminacji Łowickiego, Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 2012, medal 100-lecia „Za zasługi w rozwoju oceny i hodowli bydła mlecznego na Dolnym Śląsku” 2005, medal 120-lecia hodowli bydła czerwonego Polskiego 2014, złoty medal 50- lat Ruchu Tańca Towarzyskiego w Polsce 2007, medal „Zasłużony dla łowiectwa wrocławskiego” 2000, medal „Zasłużony dla łowiectwa dolnośląskiego” 2005, srebrny medal Zasłużony dla Izb Rolniczych w Polsce 2015.
Wyróżnienia studenckie: Złota Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich 1967, prestiżowy medal Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polski „PROSTUDENT” 2005. Medal „Za zasługi dla ruchu studenckiego” 2010, Medal 30-lecia Związku Młodzieży Wiejskiej 1987.
Odznaczenia własnej uczelni: medal za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2012, odznaka „Zasłużony dla AR we Wrocławiu” 1992, medal za zasługi dla Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego UP we Wrocławiu 2000, medal „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu”2002, medal „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu” 2012, medal 50 – lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2001, medal 40-lecia kierunku Technika Rolnicza i Leśna UP we Wrocławiu 2007,
Wyróżnienia i odznaczenia innych uczelni: medal „zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2007, medal „Za zasługi dla Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy” 2006, srebrny medal 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego 2003, statuetka Złotego Szermierza – nagrodą - Donator Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, medal 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, medal Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2005, medal Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 2005,medal Academia Medicina Wratislavia Polonia 2002, złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej 2002, medal „Za zasługi dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte” 2002, medal Salutis Custos et Vindex Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2003, medal „Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis” 2002, medal 50-lecia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1997, medal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1998, medal „60-lecia Politechniki Łódzkiej 2005. medal Władysława Grabskiego - SGGW w Warszawie 2005, statuetka 60-lecia Politechniki Śląskiej 2005, medal 60-lecia Śląskiego Okręgu Wojskowego 2005, medal 40-lecia Wydziału Zootechnicznego w Krakowie 1998, medal 50-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie 2003, Medal 25-lecia Politechniki Wrocławskiej 1970, medal 60-lecia Zootechniki i Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 2010, Statuetka WSHE w Warszawie SAPERE AUDE 2004, Akt Przywileju Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004.
Inne odznaczenia i wyróżnienia: symboliczny klucz do miasta Lubina 2004, symboliczny klucz do miasta Krakowa 1997, odznaka Wzorowy Żołnierz 1966, honorowym członkostwem Stowarzyszenia Tanecznego JAST we Wrocławiu 2001, honorowa odznaka Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 2012, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 2012, honorowy członek Koła Łowieckiego REMIZA UP we Wrocławiu 2011, honorowy członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2010,

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec