Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Strojny

Urodził się 17 kwietnia 1923 r. w Mikołajowicach w powiecie tarnowskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Mościskach. Studia wyższe ukończył w 1950 r. na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymując stopień inżyniera leśnika oraz magistra nauk agrotechnicznych.

Pracę w Zakładzie Zoologii Rolniczej i Entomologii Stosowanej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej rozpoczął na stanowisku starszego asystenta. W 1951 r. przeniósł się do Zakładu Zoologii na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu w 1952 r. za pracę pt. „Szkodniki drewna drzew szybko przyrastających część I – rzemlik topolowiec i rzemlik osikowiec”.

Na podstawie opracowania pt. „Szkodniki drewna drzew szybko przyrastających” (części II–VIII) w 1962 r.

Rada Wydziału Hodowli Zwierząt WSR w Poznaniu nadała mu tytuł doktora habilitowanego. W październiku 1973 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentro-wały się wokół biologii, ekologii i faunistyki owadów. Wykształcił 3 doktorów i 30 magistrów. Wielokrotnie powoływany był na recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych.

W dorobku naukowym posiada: 47 prac naukowo-badawczych, 151 artykułów i komunikatów naukowych oraz prac popularnonaukowych, ponad 25 książek i monografii.

Niezależnie od działalności naukowo-dydaktycznej specjalizował się w fotografii przyrodniczej, w 1954 r. wchodząc w szeregi Związku Artystów Fotografików i w 1960 r. Międzynarodowej Federacji Fotograficznej.

W 1964 r. został kierownikiem Zakładu Gospodarki Łowieckiej Katedry Zoologii. W latach 1969–1972 był prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. W latach 1973–1982 był dyrektorem Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

Został wyróżniony medalem 10-lecia Polski Ludowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”. Otrzymał też tytuł „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dyplom Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika „Za zasługi i działalność dla dobra Towarzystwa oraz upowszechnianie wiedzy przyrodniczej”, Złotą Honorową Odznakę Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Był wielokrotnie wyróżniony nagrodami indywidualnymi Rektora i Ministra.

Zmarł 14 sierpnia 1992 r. we Wrocławiu i pochowany został na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny na Sępolnie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec