Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Hanna
Subda

Urodziła się 10 stycznia 1936 r. w Zambrowie. Szkołę podstawową, a następnie I Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. W 1961 r. rozpoczęła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 1966 r., uzyskując tytuł magistra biochemii.

Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Laboratorium Technologii Zbóż Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) we Wrocławiu na stanowisku pracownika naukowo-badawczego, od 1975 r. – adiunkta, a od 1985 r. docenta. W 1991 r. podjęła pracę w Katedrze Technologii Zbóż Wydziału Technologii Żywności AR we Wrocławiu, początkowo na stanowisku adiunkta, a od 1992 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Stopień doktora nauk rolniczych nadała jej Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1975 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany ilości i jakości białek oraz niektórych cech wypiekowych ziarna rodów i odmian żyta przy zróżnicowanych warunkach środowiska” (promotor – prof. Antoni Biskupski). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych został jej nadany uchwałą Rady Naukowej IHAR w Radzikowie w 1985 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Zależność wartości wypiekowej mąki wybranych odmian i rodów żyta od składu chemicznego i innych cech jakościowych”. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 1995 r.

Specjalność naukowa: technologia żywności, biochemia, hodowla roślin, technologia zbóż.

W 1984 r. odbyła staż naukowy w ZSRR. W latach 1993–2001 była kierownikiem Katedry Technologii Zbóż. Promotor 2 rozpraw doktorskich oraz 49 prac magisterskich. Wykonała recenzje 2 rozpraw doktorskich, 17 publikacji naukowych oraz 1 projektu badawczego (grant KBN).

Opublikowała 129 prac naukowych, w tym 73 prace badawcze. Brała udział w 6 międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych.

W latach 1988–1990 była koordynatorem krajowym badań w ramach tematu 4 CK RWPG.Za działalność naukowo-badawczą otrzymała nagrodę Rektora AR. Za całokształt działalności została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec