Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisława
Strączyńska

Urodziła się 2 października 1945 r. w Łanach, pow. wrocławski. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu w 1963 r., a studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w roku 1968.

W latach 1968–1972 odbyła studia doktoranckie z zakresu polowej produkcji roślinnej. Pracę rozpoczęła w Katedrze Gleboznawstwa w 1972 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1976 r. na podstawie rozprawy „Wpływ obornika i torfu na skuteczność działania Simazinu 50 i Afalonu w glebie” (promotor – prof. dr hab. Bronisław Jabłoński). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1994 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Kształtowanie się ważniejszych elementów żyzności gleby i plonowanie roślin na tle zróżnicowanego nawożenia”. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskała w 2007 r. Staż naukowy odbyła w 1973 r. w Wageningen (Holandia).

 Kierował Zakładem Geologii i Gleb Górskich.Była członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu seria Rolnictwo w latach 1996–1999. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Oceniającej Jakość Kształcenia (2007–2009), przewodnicząca i członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych: (1995–2003).

Dorobek naukowy obejmuje 120 pozycji, w tym 87 oryginalnych prac twórczych i komunikatów. Promotor 1 rozprawy doktorskiej i opiekun 28 prac magisterskich. Współautorka 2 skryptów pt. „Ćwiczenia z gleboznawstwa”.

Jej zainteresowania obejmowały zagadnienia dotyczące: wpływu różnych rodzajów i sposobów nawożenia na właściwości sorpcyjne gleb, składu ilościowego i jakościowego związków próchnicznych oraz charakterystyki produktów humifikacji; analizy wskaźników żyzności gleb górskich oraz zawartości i rozmieszczenia pierwiastków śladowych w glebach łąkowych i leśnych Sudetów, agroekologicznych skutków odłogowania gleb, a także oceny sposobów remediacji terenów skażonych w rejonie oddziaływania hutnictwa miedzi; oceny stanu siedlisk dla okryw roślinnych na rekultywowanych składowiskach odpadów elektrownianych.

Była wyróżniona 6 nagrodami Rektora, Srebrnym Krzyżem Zasługi,  i Złotą Odznaką PTGleboznawczego.

W 2016 r przeszła na emeryturę. Zmarła 28 czerwca 2019 r. we Wrocławiu, pochowana jest na

 cmentarzu w Dobrzykowicach k/Wrocławia.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec