Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Stefanowicz

Urodził się 1 maja 1922 r. w Grodnie. W latach trzydziestych uczęszczał do gimnazjum. W okresie II wojny światowej pracował zarobkowo jako robotnik. Po wojnie osiedlił się we Wrocławiu, gdzie w roku 1946 uzyskał maturę, a w 1951 r. dyplom magistra inżyniera na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1951 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych jako asystent, a następnie starszy asystent.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1956 r. na podstawie pracy pt. „Wpływ arsenu na produkcję i ważne właściwości fizykochemiczne wełny”. W tym okresie był również kierownikiem fermy małych zwierząt, którą zorganizował prof. dr hab. Tadeusz Konopiński. W 1968 r. otrzymał stanowisko docenta.

Kierownik Zakładu Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych w latach 1966–1990.

Jego dorobek naukowy stanowi 40 opracowań. Był opiekunem 60 prac magisterskich i promotorem 5 prac doktorskich. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora.

Zmarł 14 września 2000 r. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec