Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bogdan
Stępień

Urodził się 3 maja 1963 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 21 podjął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończył egzaminem maturalnym w roku 1982. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym, Oddział Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na podstawie pracy pt. „Badania wytrzymałości okrywy owocowo-nasiennej i endospermy pojedynczego ziarna pszenżyta w funkcji wilgotności”, przygotowanej pod kierunkiem dr. inż. Jacka Frontczaka, w roku 1987 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.

Bezpośrednio po studiach, przez rok, pracował w Szkole Podstawowej nr 21 we Wrocławiu jako nauczyciel. Od 1988 r. pracuje w Instytucie Inżynierii Rolniczej, gdzie w 1996 r. obronił pracę doktorską pt. „Badania cech reologicznych ziarna pszenżyta w oparciu o pętlę histerezy odkształceń”.

W latach 1995–2003 był współwykonawcą 5 grantów finansowanych przez KBN. Od maja 2006 r. do kwietnia 2008 r. kierował grantem pt. „Modyfikacja cech mechanicznych i reologicznych wybranych warzyw pod wpływem różnych metod suszenia”. W październiku 2010 r., na podstawie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego i przedstawionej rozprawy pt. „Modyfikacja cech mechanicznych i reologicznych wybranych warzyw pod wpływem różnych metod suszenia”, Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego we Wrocławiu nadała mu stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej.

Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 30 oryginalnych prac twórczych, a ponadto wiele opracowań naukowych i sprawozdań z prac badawczych. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w tym w International Drying Symposium, które odbyło się w Beijing (Chiny) w 2002 r. Główne zainteresowania naukowe to: agrofizyka surowców rolniczych i jakość produktów suszarniczych.

Za działalność naukowo-badawczą otrzymał nagrody Rektora Akademii Rolniczej, a następnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: zespołową II stopnia w 1997 r., Indywidualną Ii Stopnia w 2005 r. oraz Indywidualną I Stopnia w 2008 r.

Od 2011 r. jest prodziekanem ds. kierunku ekonomia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec