Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Stefaniak

Urodził się 13 maja 1960 r. w Nowych Skalmierzycach. W latach 1974–1978 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. Za wyniki w nauce na kierunku weterynaria uzyskał w 1983 r. Srebrną Odznakę „Primus inter Pares”. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1983 r. Od pierwszego roku studiów był członkiem, a latach 1980–1981 przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych.

Pracę podjął w 1983 r. w Pracowni Immunologii i Immunogenetyki Katedry Fizjopatologii Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu. Pracę doktorską obronił w 1990 r., a kolokwium habilitacyjne złożył w 1999 r. W 2002 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego AR, a w 2005 r. uzyskał tytuł profesora. Jest promotorem 8 przewodów doktorskich, a także 5 prac magisterskich.

Główne kierunki badań: mechanizmy miejscowej swoistej odporności bydła w zakażeniach bakteriami gram-ujemnymi, immunobiologiczne interakcje między Histophilus somni a gospodarzem, krzyżowa reaktywność H. somni z innymi bakteriami Gram-ujemnymi, wdrażanie i ocena programów immunoprofilaktyki infekcji H. somni, badania nad szczepionkami podjednostkowymi przeciw zakażeniom bakteriami Gram-ujemnymi, badanie białek ostrej fazy u kopytnych ssaków domowych i dzikich, a także u psów i kotów, diagnostyka chorób z autoagresji u psów i kotów, transfer odporności matczynej u przeżuwaczy.

Przez 15 miesięcy przebywał na stażach naukowych w Niemczech i Francji. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach oraz wizytach naukowych w Austrii, Czechach, Belgii, Danii, Izraelu, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii i USA.

Od 2000 r. jest przewodniczącym Sekcji Neonatologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Od 2005 r. jest Kuratorem Wydziałowym Festiwalu Nauki Polskiej. Od 1985 r. opiekuje się Sekcją Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, a w latach 1989–2007 był kuratorem Wydziałowym SKN. W latach 1992–1993 był przedstawicielem asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a w latach 1993–1999 przedstawicielem asystentów i adiunktów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Senacie AR. W latach 1992–1995 i od 2009 r. jest członkiem Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, obecnie przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń.

Był kierownikiem 4 grantów KBN, 1 grantu celowego oraz 1 strukturalnego. Od 2002 r. organizuje we Wrocławiu grudniowe konferencje naukowe poświęcone problemom cieląt i krów mlecznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Jest autorem lub współautorem: 62 prac twórczych, 2 podręczników akademickich, 9 monografii, 17 prac przeglądowych, 109 komunikatów na konferencje naukowe, 7 prac popularnonaukowych, 4 prac o tematyce społeczno--zawodowej, 1 patentu i 2 wniosków patentowych.

Za działalność naukową i dydaktyczną był nagradzany wielokrotnie nagrodami Rektora AR. Uzyskał Wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w 2002 r. W 2009 r. otrzymał nagrodę II stopnia Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec