Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Piotr
Sobkowicz

Urodził się 10 maja 1960 r. we Wrocławiu. W 1979 r. ukończył XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1984 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W 1993 r. Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ ilości i sposobów siewu na wzrost i plonowanie jęczmienia jarego”, którą wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Krężla. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2003 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Konkurencja międzygatunkowa w jarych mieszankach zbożowych” na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest specjalistą w zakresie agronomii.

W 1987 r. przebywał na półrocznym stażu produkcyjnym w Stacji Hodowli Roślin Sadków k. Wrocławia. Odbył krótkoterminowy staż naukowy w Vysokej Skole Zemedelstwa w Brnie w Czechosłowacji w 1990 r. W roku 2001 przebywał na 5-miesięcznym stypendium Dekabana na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie.

Od początku działalności zawodowej jest zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie zajmował kolejne stanowiska: asystenta stażysty (1984–1985), asystenta (1985–1987), starszego asystenta (1987–1993) oraz adiunkta (1993–2009). Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Specjalizuje się w badaniach nad uprawą roślin zbożowych. Jego najważniejsze osiągnięcia naukowe dotyczą zagadnień związanych z oddziaływaniami roślin w mieszankach zbożowych i zbożowo-strączkowych.

Wypromował jednego doktora. Pod jego kierunkiem wykonano 28 prac magisterskich. Był recenzentem jednej rozprawy doktorskiej oraz jednej habilitacyjnej.

Opublikował 40 prac badawczych, w tym 5 w języku angielskim. Był kierownikiem 2 grantów KBN. Wykładał w języku angielskim na Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno w ramach programu Erasmus.Został wyróżniony 4 nagrodami Rektora, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec