Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Gustaw Adolf
Sobkowicz

Urodził się 26 czerwca 1924 r. w Soninie koło Łańcuta. Maturę zdał w 1946 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu w latach 1946–1951.

Stopień doktora nauk rolno-leśnych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1960 r. na podstawie rozprawy pt. „Wartość fermentacyjna melasów krajowych dla przemysłu spirytusowego” (promotor – prof. Aleksander Tychowski). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1969 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ przebiegu pogody w czasie wegetacji buraków na skład chemiczny, właściwości fizyczne i fermentacyjne melasów”. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadała mu Rada Państwa w 1981 r. W 1989 r. wszczęto postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego, którego już nie doczekał.

Reprezentował dyscyplinę naukową technologia rolna, specjalność przemysły fermentacyjne i cukrownictwo. Swoje kwalifikacje zawodowe podwyższał, odbywając staże naukowe i produkcyjne w kraju oraz staże naukowe długoterminowe w Austrii i Anglii.

Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego (1975–1977), pierwszego dziekana Wydziału Technologii Żywności (1977–1981), kierownika Zakładu Technologii Rolnej (1967–1982) i Zakładu Biotechnologii Żywności (1982–1990), wicedyrektora Instytutu Technologii Rolno-Spożywczej (od 1970 r.), a następnie Instytutu Przechwalnictwa i Technologii Żywności (1972–1982), kierownika Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa (1982–1990). Był członkiem Senatu AR i wielu Komisji Senackich i Rektorskich, Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii PAN, Kolegium Redakcyjnego „Food Chemistry”, przewodniczącym Rady Zakładowej ZNP (1968–1971), wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników NOT.

Był promotorem 3 rozpraw doktorskich oraz 61 prac magisterskich. Autor kilku skryptów z zakresu ogólnej technologii żywności, towaroznawstwa i przechowalnictwa produktów rolnych i technologii fermentacji.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji (w tym współautorstwo 2 książek: „Sugar, Science and Technology”, „Control of food quality and analysis” wydawnictwa Applied Science Publishers) i dotyczy problematyki przemysłu cukrowniczego i przemysłów fermentacyjnych. Był uznanym specjalistą z zakresu przemysłu rolno-spożywczego i biotechnologii żywności.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką Budowniczy Wrocławia oraz wieloma innymi.

Zmarł 19 grudnia 1990 r. Pochowany został na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec