Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Beata
Raszka

Urodziła się 30 grudnia 1964 r. w Dobrem Kujawskim. W 1983 roku ukończyła liceum ogólnokształcące i rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyła w 1988 r., uzyskując dyplom magistra biologii.

W 1992 r. ukończyła dwuletnie Studium Podyplomowe Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego z zakresu planowania i projektowania przestrzennego, a w 1999 r. – kolejne, dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując certyfikat menedżera.

Stopień doktora biologii uzyskała w 1997 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ imisji przemysłowych na drzewostany siedlisk borowych Wielkopolskiego Parku Narodowego ze wskazaniem ekologicznych zasad minimalizacji ich skutków”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska uzyskała w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych”; stopień ten nadała Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracuje od 2006 r., gdzie od 2009 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Planowania Przestrzennego i Kształtowania Wsi. Od 2010 r. jest koordynatorem porozumienia o współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

Posiada wiele uprawnień, w tym m.in. jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie ochrony przyrody, biegłym Wojewody Wielkopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności ochrona powierzchni Ziemi w zakresie prac studialno-badawczych. Członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Członek-założyciel Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna.

Była opiekunem 2 doktoratów, wielu prac inżynierskich i magisterskich. Wykonała recenzję 6 prac doktorskich oraz 16 publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego, ochrony przyrody, turystyki i architektury krajobrazu.

Jest autorką 2 książek z zakresu planowania przestrzennego w aspekcie ekologicznym, współautorką lub autorką licznych rozdziałów w monografiach oraz 62 publikacji naukowych.

W swojej pracy zajmuje się również popularyzacją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przygotowując, samodzielnie lub przy współudziale innych autorów, serie krajoznawcze (do tej pory ukazało się 6 prac) oraz przewodniki do ćwiczeń dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej ekologii (3). W dorobku ma również prace z pogranicza planowania przestrzennego i ekologii, wdrożone do praktyki, tj. plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, plan zagospodarowania turystycznego Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz operat środowiska kulturowego i zagospodarowania turystycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Współpracowała przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin oraz opracowań ekofizjograficznych na potrzeby studiów (7).

Odbyła staże zawodowe w Wielkiej Brytanii (ośrodek edukacji ekologicznej Loose Hill Hall) i na Słowacji (Instytut Ekologii Krajobrazu Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie); uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach planistycznych w Finlandii (Helsinki – Poorvoo).

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej), Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (Minister Środowiska) oraz odznaczeniami organizacji naukowo-technicznych. Spośród odznaczeń przyznawanych przez stowarzyszenia i organizacje społeczne szczególnie sobie ceni medal Labor Omnia Vincit, przyznawany za pracę organiczną przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec