Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Kornel
Ratajczak

Urodził się 22 lutego 1946 r. w Poznaniu i tam uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Nr 3. W 1964 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1970 r.

Od 1970 r. pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii. W 1976 r. obronił dysertację doktorską pt. „Badania nad mechanizmem powstawania przerostu skóry szpary racicowej bydła”. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wymiana gazowa i hemodynamika koni znieczulanych halotanem z oddechem spontanicznym i kontrolowanym” otrzymał w 1989 r. stopień doktora habilitowanego. W 1990 r. uzyskał nominację na stanowisko docenta. W 1997 r. powołano go na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a obecnie jest tytularnym profesorem. Promotor 3 prac doktorskich.

Dorobek publikowany liczy 60 pozycji, wśród nich prace oryginalne w liczbie 36 artykułów naukowych. Zarejestrował w Urzędzie Patentowym urządzenie znieczulające oraz zrealizował projekt respiratora dla dużych zwierząt. Jest autorem podręcznika pt. „Anestezjologia weterynaryjna’ (PWRiL, Warszawa 1985) oraz inicjatorem i opiekunem muzeum dokumentującego historię zawodu i Uczelni. W 1980 r. uczestniczył w XIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Weterynaryjnej w Budapeszcie, w 1986 r. był na stażu naukowym w Lipsku i Berlinie oraz w 1991 r. w Uppsali.

Działał w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, gdzie trzykrotnie uhonorowano go nagrodą naukową, był również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwa Historii Medycyny.

W latach 1980 i 1989 wybierany na przewodniczącego koła NSZZ Solidarność, po delegalizacji związku działał w jego niejawnych strukturach; w stanie wojennym był internowany.

Za wyniki w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej został wyróżniony nagrodą Ministra oraz 12 nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec