Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Eugeniusz
Ralski

Urodził się 6 listopada 1910 r. w Osieczanach k. Myślenic. W 1929 r. ukończył gimnazjum w Myślenicach i po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1933 r. podjął pracę jako asystent w Katedrze Botaniki UJ w Krakowie i tam w 1934 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Po doktoracie, w latach 1935–1937, pracował jako starszy asystent w Katedrze Hodowli Roślin i Genetyki na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki we Lwowie z siedzibą w Dublanach. W 1937 r. zatrudniony został jako starszy asystent w Katedrze Botaniki UJ. W okresie okupacji brał czynny udział w działalności konspiracyjnej jako członek AK. Był współorganizatorem tajnego Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1944 r. zostł osadzony w obozie koncentracyjnym w Płaszowie k. Krakowa.

Po wyzwoleniu, w lutym 1945 r., podjął pracę w Katedrze Uprawy Roślin UJ w Krakowie na stanowisku adiunkta. We wrześniu 1945 r., na podstawie rozprawy pt. „Wrażliwość pszenic na rdzę brunatną Puccinia triticina Eriksson”, został habilitowany i powołany na kierownika Katedry Uprawy Roślin UJ. W roku 1946 został powołany przez Delegata Rządu na kierownika Katedry Fitopatologii i Ochrony Roślin Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (którą organizował od podstaw) oraz mianowany profesorem nadzwyczajnym.

We wrześniu 1946 r. został aresztowany i skazany na karę śmierci za nieujawnienie przynależności do AK i WiN. Po apelacjach i amnestiach – pod koniec 1956 r., odzyskał wolność. W okresie 10-letniego pobytu w więzieniu napisał 7 oryginalnych podręczników i dokonał pięciu przekładów.

W 1956 r. zorganizował od podstaw Katedrę Ekologii Roślin na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, kierując nią do 1963 r. W roku 1959 odbył trzymiesięczny staż naukowy w USA. W 1974 r. uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Był promotorem wielu prac doktorskich i recenzentem prac habilitacyjnych. Współpraca w dziedzinie badań naukowych z Departamentem Rolnictwa USA oceniona została nadaniem „Certyfikatu Uznania”. W roku 1980 przeszedł na emeryturę.

Zmarł 24 maja 1981 r. w Osieczanach.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec