Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krystyna
Oporowska

Urodziła się 10 października 1915 r. w Pilźnie (woj. tarnowskie). Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Specjalizując się pod kierunkiem prof. F. Staffa w Zakładzie Ichtiobiologii i Rybactwa, uzyskała dyplom magistra inżyniera w marcu 1945 r. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1950 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Skład chemiczny wód rzecznych Dolnego Śląska”. Habilitowała się także na Wydziale Rolniczym w czerwcu 1962 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Studia nad chemizmem wód stawów karpiowych w Miliczu”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1971 r., a profesora zwyczajnego w 1984 r.

Współorganizatorka powołanej w 1945 r. Katedry Limnologii i Rybactwa. W latach 1963–1970 była kierownikiem działającego przy Katedrze Zakładu Gospodarki Stawowej. Od roku 1973 do 1976 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Była współorganizatorką XVI Międzynarodowego Kongresu Limnologicznego w Polsce w roku 1965.

Dorobek w dziedzinie kształcenia kadry naukowej to promowanie 2 doktorów i 25 magistrów. Wykonała wiele recenzji w przewodach habilitacyjnych i przewodach doktorskich oraz wniosków profesorskich.

Opublikowała ponad 100 prac naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Na uwagę zasługuje opublikowana w języku niemieckim bibliografia polskiej literatury limnologicznej za lata 1953–1966.

Jest specjalistką z zakresu rybactwa stawowego. Jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na zanieczyszczenia wód powodowane działalnością rolniczą. Zapoczątkowała badania nad rolą miedzi w środowisku stawowym. Wyznaczyła wielkość LC50 dla wylęgu i narybku karpia, dając podstawę do określenia dopuszczalnych stężeń miedzi w stawach karpiowych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski i medalem „Zasłużony Nauczyciel PRL”. Wyróżniona wieloma nagrodami Rektora.

Zmarła 6 grudnia 2003 r. we Wrocławiu. Pochowana na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec