Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zofia
Opoczyńska-Sembratowa

Urodziła się 3 marca 1906 r. w Kijowie. Naukę w gimnazjum rozpoczęła w roku 1915 we Włodzimierzu nad Klaźmą, ale świadectwo dojrzałości uzyskała w Gimnazjum im. Klementyny z Tańskich Hofmannowej w Warszawie w roku 1923. Następnie studiowała medycynę na Uniwersytecie Wileńskim, uzyskując dyplom doktora medycyny w roku 1928.

Już podczas studiów była demonstratorem w Zakładzie Chemii Fizjologicznej u Juliusza Rettingera, potem w Zakładzie Histologii u Jerzego Aleksandrowicza. Po jego przejściu do Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie przyjęła propozycję pracy w kierowanym przez niego Zakładzie Histologii i Embriologii. Odbyła w tym okresie staże zagraniczne, zapoznając się z metodyką badań w zakresie embriologii doświadczalnej, w Berlinie (1931–1932) i na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych (1936–1937).

Podczas wojny, jako docent, kierowała Katedrą Histologii i Embriologii Akademii przemianowanej przez władze sowieckie na Lwiwskij Weterynaryjnyj Institut (1940–1941) i przez Niemców na Staatliche Tierärztliche Fachkurse Lemberg. Podczas okupacji niemieckiej brała udział w tajnym nauczaniu, prowadząc zajęcia z histologii dla studentów uniwersytetu i nauczycieli. W roku 1944 przeniosła się do Warszawy i została ranna podczas powstania. W roku 1945 przybyła do Wrocławia, gdzie jako zastępca profesora objęła kierownictwo Katedr Histologii i Embriologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i równocześnie na Wydziale Lekarskim, organizując dydaktykę już jesienią 1945.

Habilitowała się w roku 1946 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, na podstawie pracy pt. „Morfogeneza ogona salamandry w świetle wyników międzygatunkowych transplantacji”. Od roku 1948, po otrzymaniu nominacji na profesora nadzwyczajnego, kierowała Katedrą jedynie na Wydziale Lekarskim, aż do przejścia na emeryturę w roku 1964.

W badaniach naukowych skupiła się na dwóch dziedzinach: histologii układu nerwowego serca stawonogów i embriologii doświadczalnej.

Przez wiele lat była wiceprzewodniczącą wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Folia Morphologica”.

Zmarła 30 czerwca 1972 r. we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec