Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jadwiga
Opyrchałowa

Urodziła się 5 października 1919 r. w Banowicach. Szkołę średnią ukończyła w Myślenicach, a w latach 1937–1939 i 1945–1946 studiowała na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W październiku 1946 r. podjęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Fitopatologii i Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i kontynuowała ją jako starszy asystent od roku 1950.

Równocześnie pracowała jako inspektor, a później kierownik Stacji Ochrony Roślin we Wrocławiu. W 1951 r. przyjęta została na studia aspiranckie. W 1954 r. powołano ją na stanowisko adiunkta Katedry Entomologii Stosowanej.

Na podstawie rozprawy pt. „Ziołomirek zmienny jako szkodnik lucerny na Śląsku” uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W 1963 r. po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Niektóre zagadnienia ochrony buraka cukrowego przed szkodnikami na Dolnym Śląsku” uchwałą Rady Wydziału Rolniczego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

W 1964 r. objęła stanowisko docenta w Katedrze Entomologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych otrzymała w 1971 r. Była dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin do przejścia na emeryturę w 1976 r.

Opublikowała około 50 prac naukowych i popularnonaukowych w zakresie ochrony środowiska rolniczego.

Jej główne zainteresowania to: biologia i ekologia mszyc, biologiczne podstawy chemicznego zwalczania owadów w produkcji roślinnej oraz ekologia owadów.

Jest współautorką podręczników: „Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania”, w części entomologicznej (2 wydania); „Ochrona roślin rolniczych” (w latach 1974–1985 kilka wydań) i skryptów, w tym „Wybrane działy ekologii z uwzględnieniem tematyki ochrony środowiska rolniczego”.

Pod jej kierunkiem kilkudziesięciu studentów wykonało prace magisterskie. Była promotorem 4 zakończonych rozpraw doktorskich oraz recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych.

Pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych na Wydziale Rolniczym i kierownika Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Była przewodniczącą Komisji Ochrony Roślin w Radzie Naukowej przy Ministrze Rolnictwa oraz członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN.

Została odznaczona nagrodami Rektora i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymała też Krzyż Kawalerski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarła 22 października 2005 r. i została pochowana na cmentarzu w Osieczanach k. Myślenic.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec