Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Piotr
Nowakowski

Urodził się 16 października 1954 r. we Wrocławiu. Studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1978 r. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Jędrzeja Krupińskiego z Instytutu Zootechniki w Balicach w1986 r. na podstawie rozprawy pt. „Próba określenia wartości rozpłodowej tryków na podstawie cech zewnętrznych układu rozrodczego”. W roku 2001 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ doboru tryków na kształtowanie się poziomu cech rozrodczych owiec rasy merynos polski”.

Odbył 30 staży i wizyt naukowych za granicą (m.in. w USA, Irlandii, Francji, Niemczech, Republice Czeskiej) oraz uczestniczył w 20 międzynarodowych konferencjach. Doniesienia naukowe Piotra Nowakowskiego były prezentowane na konferencjach w Austrii, Czechach, Danii, Estonii, Norwegii, Polsce, Serbii, Sudanie, Szwajcarii, Turcji, USA i Wielkiej Brytanii. W latach 1986–1987 odbył staże produkcyjne w czołowych owczarniach Wielkopolski.

Jest autorem i współautorem 209 publikacji, w tym 69 oryginalnych prac twórczych oraz rozdziałów w 12 podręcznikach akademickich.

Obszary badawcze to: zróżnicowanie w obrębie gatunku Ovis aries; doskonalenie owiec, sterowanie rozrodem owiec, optymalizacja warunków wzrostu i rozwoju jagniąt; wypas przeżuwaczy na naturalnych użytkach zielonych. Był wykonawcą 3 projektów badawczych KBN.

Prowadził zajęcia dydaktyczne za granicą w ramach programu Socrates/Erasmus w: Fachhochschule Weihenstephan/Trisdorf, Niemcy (2001); University College Dublin, Irlandia (2004); Ecole Superieure d’Agriculture de Purpan, Toulouse, Francja (2002–2009); Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Republika Czeska (2005–2009). Był opiekunem w Polsce studentów uczelni zagranicznych z Francji, Holandii i republiki Czeskiej. Prowadził zajęcia praktyczne z zakresu chowu owiec ze studentami za granicą: Faculty of Agriculture, UCD, Irlandia – Lyon’s Research Farm (1997–2004). Był tutorem w ramach European Virtual Seminar „Sustainable Development” (2004–2005), prowadzonego przez Open Universiteit Nederland (Holandia).

Był opiekunem 30 prac magisterskich i wypromował dwóch doktorów. Krajowy ekspert w grupie roboczej „Sheep meat and goat meat” przy Komisji Europejskiej w Brukseli (od 2004).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec